Natječaj za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim studentima 2022./2023.

Objavljeno Pon, 17/10/2022 - 12:03
Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 2. i 7. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, 8/21 i 24/22, u daljnjem tekstu Odluka), Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje

NATJEČAJ
za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim studentima
s prebivalištem na području grada Pregrade 2022./2023.

Pravo na financijsku potporu imaju

 • svi redovni studenti s prebivalištem na području grada Pregradi koji žive u obiteljima čiji dohodak po članu kućanstva nije veći od 3.000 kuna, odnosno 398,17 eura (fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro), a koji ne primaju stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna te koji ne studiraju na visokim privatnim učilištima.

Financijska potpora dodjeljuje se studentima, ovisno o prihodu po članu kućanstva, prema sljedećim iznosima:

Primanja po članu kućanstva:

Iznos potpore:

do 1.000,00 kn/ 132,72 eura

650,00 kn/ 86,27 eura

1.001,00-1.500,00 kn/ 132,86-199,08 eura

550,00 kn/ 73 eura

1.501,00-2.000,00 kn/ 199,22-265,45 eura

450,00 kn/ 59,73 eura

2.001,00-2.500,00 kn/ 265,58-331,81 eura

350,00 kn/ 46,45 eura

2.501,00-3.000,00 kn/ 331,94-398,17 eura

250,00 kn/ 33,18 eura

 • Prihodi kućanstva utvrđuju se sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.
 • Primjenjuje se fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Pravo na financijsku potporu, IZRAVNO, neovisno o prihodu po članu kućanstva imaju i studenti s invaliditetom, sva djeca bez roditeljske skrbi, djeca poginulih hrvatskih branitelja, djeca dragovoljaca Domovinskog rata i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata, djeca samohranih roditelja te studenti upisani na studije s popisa deficitarnih studija sukladno listi deficitarnih zanimanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje Krapinsko-zagorske županije za određenu godinu.

 • Iznos potpore ostvarene na osnovi jednog od kriterija za izravnu dodjelu je 250 kuna, odnosno 33,18 eura (fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro).

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Postupak ostvarivanja prava na financijsku potporu studenti ostvaruju dostavom popunjenog obrasca zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

 1. potvrda visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetnička akademija u njegovom sastavu, veleučilište ili visoka škola) o redovnom upisu akademske godine (semestra)
 2. preslika osobne iskaznice ili potvrde nadležne PP o prebivalištu na području grada Pregrade
 3. potvrda (izjava) o zajedničkom kućanstvu
 4. potvrda o svim prihodima za sve članove kućanstva u posljednja tri mjeseca:
 • potvrda o plaći, a u slučaju bolovanja potvrdu o primanjima za bolovanje
 • pregled primitaka i izdataka za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. tekuće godine ili potvrdu o plaći (za obrtnike i poduzetnike)
 • potvrda o mirovini (za umirovljenike)
 • potvrda o jednokratnim primanjima (otpremnine i sl.)
 • za samohrane roditelje i jednoroditeljske obitelji: rodni ili smrtni list, potvrda o alimentaciji
 • potvrda o obiteljskoj mirovini (u slučaju smrti roditelja, odnosno skrbnika)
 • ako radno sposobna osoba u kućanstvu nije zaposlena, tj. nema prihoda treba priložiti potvrdu nadležne službe za evidenciju o nezaposlenim osobama, odnosno da je posljednja tri mjeseca prijavljena u evidenciji nezaposlenih
 • ako nezaposlena osoba koja je član zajedničkog kućanstva iz nekog razloga nije upisana u evidenciju nadležne službe za evidenciju o nezaposlenim osobama, dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno- pravnom statusu.

       5. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna.

Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac za izravnu dodjelu, ako se ostvarenje prava zahtjeva IZRAVNO, neovisno o prihodu po članu kućanstva, odnosno temeljem članka 6. Odluke:

 1. potvrda visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetnička akademija u njegovom sastavu, veleučilište ili visoka škola o redovnom upisu akademske godine (semestra)
 2. preslika osobne iskaznice ili potvrde nadležne PP o prebivalištu na području grada Pregrade
 3. potvrda (izjava) o zajedničkom kućanstvu
 4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna
 5. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 6. Odluke, odnosno dokaz o osnovi za izravnu dodjelu financijske potpore na temelju koje se podnosi zahtjev.

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Popunjen obrazac zahtjeva za financijsku potporu s potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja dostavlja se u roku 15 dana od dana objave ovog Natječaja:

 • osobno u pisarnicu Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 1. kat, soba br. 15
 • ili poštom preporučenom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom „NATJEČAJ za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim studentima s prebivalištem na području grada Pregrade 2022./2023.“
 • ili popunjavanjem digitalnog obrasca na platformi Otvoreni grad (pregrada.otvorenigrad.hr).

Autentifikacija pristupa digitalnim obrascima moguća je putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na financijsku potporu je
do 2. studenoga 2022. godine.

Zaprimljene zahtjeve razmotrit će Odbor za dodjelu stipendija Grada Pregrade.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade putem Odbora za dodjelu stipendija sastavlja Popis studenata koji ostvaruju traženo pravo i donosi pojedinačno rješenje za svakog podnositelja zahtjeva, a rok za objavu rezultata je 30 dana nakon završetka natječaja.

Rezultati natječaja bit će vidljivi na web stranicama i na oglasnoj ploči Grada Pregrade.

PRAVO NA ŽALBU

Na Rješenje Upravnog odjela dopuštena je žalba Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

NAPOMENA

Studenti su dužni dostaviti Upravnom odjelu obavijest o bilo kakvoj promjeni svoga statusa koja bi mogla utjecati na promjenu prava iz Odluke i to u roku 8 dana od dana nastanka promjene.

O promjenama financijskih potpora Upravni odjel donosi Rješenje.

Na Rješenje je dopuštena žalba Gradonačelniku u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

OSTALO

Financijske potpore isplaćuju se:

 • za studente od početka do kraja akademske godine u deset mjesečnih anuiteta
 • za studente koji završavaju studij unutar akademske godine za koju su dobili financijsku potporu, od početka akademske godine pa do isteka mjeseca u kojem su diplomirali – u ovom slučaju studenti su dužni Upravnom odjelu dostaviti dokument o završetku studija u roku od 15 dana od dana završetka studija.

U slučaju neizvršavanja obveze informiranja Upravnog odjela o završetku studija, student je dužan vratiti sve primljene iznose financijske potpore po isteku od 15 dana od dana završetka studija, uvećane za zakonsku zateznu kamatu.

Iznos financijske potpore studentima prema izvršnom Rješenju isplaćuje se na račun studenta.

Studenti koji ostvare pravo na financijsku potporu Grada Pregrade 2022./2023. obvezni su pridržavati se odredbi Odluke u pogledu prava i obveza koji se odnose na pravo na financijsku potporu Grada Pregrade.

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Natječaji arhiva

Brzi pristup