Natječaj za ostvarenje prava na financijsku potporu učenicima srednjih škola 2022./2023.

Objavljeno Pon, 17/10/2022 - 11:43
Grad Pregrada

Temeljem članka 2. i 7. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, 8/21 i 24/22, u daljnjem tekstu Odluka) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 604-02/22-01/02, URBROJ: 2140-5-02-22-1) od 13. listopada 2022., Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje 

NATJEČAJ
za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim učenicima srednjih škola
s prebivalištem na području grada Pregrade 2022./2023.

Pravo na financijsku potporu imaju

 • svi redovni učenici srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregradi koji žive u obiteljima čiji dohodak po članu kućanstva nije veći od 3.000 kuna, odnosno 398,17 eura (fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro), a koji ne primaju stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna.

Broj financijskih potpora za učenike srednjih škola koji će se dodijeliti putem ovog Natječaja je 10 (deset) sukladno Zaključku Gradonačelnika.

Financijska potpora dodjeljuje se učenicima srednjih škola u iznosu od 250,00 kn, odnosno 33,18 eura, a bodovi se ostvaruju ovisno o prihodu po članu kućanstva, prema sljedećim iznosima:

Primanja po članu kućanstva mjesečno:

Bodovi:

Iznos potpore:

do 1.000,00 kn/ do 132,72 eura

100

250,00 kn/33,18 eura

1. 001,00-1.500,00 kn/ 132,86-199,08 eura

80

250,00 kn/33,18 eura

1.501,00-2.000,00 kn/ 199,22-265,45 eura

60

250,00 kn/33,18 eura

2.001 ,00-2.500,00 kn/ 265,58-331,81 eura

40

250,00 kn/33,18 eura

2. 501,00-3.000,00 kn/ 331,94-398,17 eura

20

250,00 kn/33,18 eura

 • Prihodi kućanstva utvrđuju se sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.
 • Primjenjuje se fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Pravo na financijsku potporu, IZRAVNO, neovisno o prihodu po članu kućanstva imaju učenici srednjih škola s invaliditetom, sva djeca bez roditeljske skrbi, djeca poginulih hrvatskih branitelja, djeca dragovoljaca Domovinskog rata i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata, djeca samohranih roditelja te učenici upisani u smjerove srednjih škola s popisa deficitarnih obrazovnih programa/ zanimanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje Krapinsko-zagorske županije za određenu godinu.

 • Iznos potpore iz prethodnog stavka iznosi 250 kuna, odnosno 33,18 eura (fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro).

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Postupak ostvarivanja prava na financijsku potporu učenici ostvaruju dostavom popunjenog obrasca zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

 1. potvrda srednjoškolske ustanove o redovnom upisu školske godine
 2. preslika osobne iskaznice ili potvrda nadležne PP o prebivalištu na području grada Pregrade
 3. potvrda (izjava) o zajedničkom kućanstvu
 4. potvrda o svim prihodima za sve članove kućanstva u posljednja tri mjeseca:
 • potvrda o plaći, a u slučaju bolovanja potvrda o primanjima za bolovanje
 • pregled primitaka i izdataka za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. tekuće godine ili potvrda o plaći (za obrtnike i poduzetnike)
 • potvrda o mirovini (za umirovljenike)
 • potvrda o jednokratnim primanjima (otpremnine i sl.)
 • za samohrane roditelje i jednoroditeljske obitelji: rodni ili smrtni list, potvrda o alimentaciji,
 • potvrda o obiteljskoj mirovini (u slučaju smrti roditelja, odnosno skrbnika)
 • ako radno sposobna osoba u kućanstvu nije zaposlena, tj. nema prihoda treba priložiti potvrdu nadležne službe za evidenciju o nezaposlenim osobama, odnosno da je posljednja tri mjeseca prijavljena u evidenciji nezaposlenih
 • ako nezaposlena osoba koja je član zajedničkog kućanstva iz nekog razloga nije upisana u evidenciju nadležne službe za evidenciju o nezaposlenim osobama, dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno- pravnom statusu

      5.izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna.

Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac za izravnu dodjelu, ako se ostvarenje prava zahtjeva IZRAVNO, neovisno o prihodu po članu kućanstva, odnosno temeljem članka 6. Odluke:

 1. potvrda srednjoškolske ustanove o redovnom upisu školske godine
 2. preslika osobne iskaznice ili potvrde nadležne PP o prebivalištu na području grada Pregrade
 3. potvrda (izjava) o zajedničkom kućanstvu
 4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna
 5. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 6. Odluke, odnosno dokaz o osnovi za izravnu dodjelu financijske potpore na temelju koje se podnosi zahtjev.

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Popunjen obrazac zahtjeva za financijsku potporu s potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja dostavlja se u roku 15 dana od dana objave ovog Natječaja:

 • osobno u pisarnicu Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 1. kat, soba br. 15
 • ili poštom preporučenom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom „NATJEČAJ za ostvarenje prava na financijsku potporu učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade 2022./2023.“
 • ili popunjavanjem digitalnog obrasca na platformi Otvoreni grad (pregrada.otvorenigrad.hr)

Autentifikacija pristupa digitalnim obrascima moguća je putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS).

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na financijsku potporu je
do 2. studenoga 2022. godine.

Zaprimljene zahtjeve razmotrit će Odbor za dodjelu stipendija Grada Pregrade.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade putem Odbora za dodjelu stipendija sastavlja Rang listu učenika srednjih škola koji ostvaruju traženo pravo i donosi pojedinačno rješenje za svakog podnositelja zahtjeva, a rok za objavu rezultata je 30 dana nakon završetka natječaja.

Rezultati natječaja bit će vidljivi na web stranicama i na oglasnoj ploči Grada Pregrade.

PRAVO NA ŽALBU

Na Rješenje Upravnog odjela dopuštena je žalba Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

NAPOMENA

Učenici su dužni dostaviti Upravnom odjelu obavijest o bilo kakvoj promjeni svoga statusa koja bi mogla utjecati na promjenu prava iz Odluke i to u roku 8 dana od dana nastanka promjene.

O promjenama financijskih potpora Upravni odjel donosi Rješenje.

Na Rješenje je dopuštena žalba Gradonačelniku u roku 15 dana od dana primitka rješenja.

OSTALO

Financijske potpore isplaćuju se za učenike srednje škole od početka do kraja nastavne godine u deset mjesečnih anuiteta, do završetka srednjoškolskog obrazovanja (uz ispunjenje obveze iz čl. 9. Odluke).

Iznos financijske potpore prema izvršnom Rješenju isplaćuje se na račun učenika.

Učenici koji ostvare pravo na financijsku potporu Grada Pregrade 2022./2023. obvezni su pridržavati se odredaba Odluke u pogledu prava i obveza koje se odnose na pravo na financijsku potporu Grada Pregrade.

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Ovaj Natječaj objavit će se na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Pregrade.

Natječaji arhiva

Brzi pristup