Bezuvjetno mišljenje revizije na financijske izvještaje i poslovanje Grada

Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, obavio je na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“ br. 80/11) financijsku  reviziju kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Grada Pregrade za 2016.g. Postupci revizije provedeni su u razdoblju od 07. travnja  do 08. kolovoza 2017. godine. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Dana 11. kolovoza  2017. godine Gradu Pregradi je dostavljeno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pregrade za 2016.g. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, a u skladu sa prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji Grada Pregrade u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza. Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima koje bi utjecalo na izražavanje drugačijeg mišljenja, što je rezultiralo bezuvjetnim mišljenjem Državnog ureda za reviziju.

Važno je naznačiti kako je ovo prvo bezuvjetno mišljenje revizije od 2006. godine na financijske izvještaje i poslovanje Grada, odnosno mišljenja temeljem obavljenih revizija 2006., 2007., 2008., 2009. i 2010. godine bila su uvjetna.