Financiranje projekata udruga na području grada u 2018. godini

Javni natječaj za financiranje projekata udruga na području grada u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu

I. Cilj Natječaja

Opći cilj ovog Natječaja je dodatni poticaj udrugama koje djeluju na području grada i stvaranje uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanju potreba građana grada Pregrade te podizanju kvalitete njihova života.

Specifični cilj ovog Natječaja je financijska potpora koja se dodjeljuje za projekte u području

odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave, gospodarstva, zaštite okoliša, poljoprivrede, zavičajne tradicijske baštine, povećanja turističke ponude, očuvanje digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području grada Pregrade.

II. Područje aktivnosti Natječaja;

Prioriteti za dodjelu sredstava:

  • unapređenje kvalitete života u zajednici,
  • zaštita okoliša i održivi razvoj,
  • djeca i mladi,
  • unapređenje položaja ranjivih skupina, osoba slabijeg socijalno- imovinskog statusa i starijih osoba,
  • unapređenje gospodarstva,
  • unapređenje zdravstvenih usluga na području grada.

III. Visina financijske potpore

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je iznos od 50.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.

Minimalni postotak sufinanciranja od strane prijavitelja (korisnika financiranje) je 5% od traženog iznosa od Grada Pregrade kao davatelja sredstava.

2 FORMALNI UVJETI NATJEČAJA

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 32 dana, a završava 05.03.2018. godine.

IV. Uvjeti prijave

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31.12.2018. godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnog područja Natječaja.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave, gospodarstva, zaštite okoliša, poljoprivrede, zavičajne tradicijske baštine, povećanja turističke ponude, očuvanje digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području grada Pregrade što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Pregradi kao davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Iznimno, na Javni natječaj se može javiti i udruga koja nema registrirano sjedište na području grada Pregrade, ali koja putem svojeg ustrojstvenog oblika bez svojstva pravne osobe (podružnice, ogranka, kluba i slično) sukladno statutu udruge, djeluje na području grada Pregrade kontinuirano, u periodu od najmanje 5 godina prije datuma raspisivanja ovog Javnog natječaja, provodi programe/projekte u području u kojem se objavljuje ovaj Javni natječaj i koja ima članove s prebivalištem na području grada Pregrade (uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno te se isti dokazuju Izjavom prijavitelja – Obrazac B12 i uvidom u statut udruge).

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

V. Kriteriji za dodjelu financijske potpore

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata udruga na području grada u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu.   

VI. Način prijave

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade; www.pregrada.hr

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja  u pisarnicu Grada Pregrade) u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, a obavezno uz naznaku:

Javni natječaj za financiranje projekata udruga na području grada u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu – NE OTVARATI“

 

na adresu

Grad Pregrada,

Josipa Karla Tuškana 2,

49 218 Pregrada.

 

VII. Procjena kvalitete projekata, objava rezultata, pravo na prigovor i potpisivanje ugovora

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Pojedine informacije i natječajni uvjeti u uputama za prijavitelje mogu se ispravljati, mijenjati i dopunjavati najkasnije osam dana prije isteka roka za podnošenje prijava, a sve promjene moraju biti objavljene na isti način i na istom mjestu kao Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga na području grada i ovaj Javni natječaj: www.pregrada.hr (mrežna stranica Grada Pregrade).

Izmjene pojedinih uvjete ne smiju biti na štetu prijavitelja koji su već podnijeli urednu prijavu do dana ispravka, izmjene ili dopune i tim prijaviteljima dati će se  mogućnost da svoju prijavu po potrebi i u primjerenom roku dopune i/ili izmijene.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja. Grad Pregrada će prijaviteljima čije prijave imaju manje nedostatke koji ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave, tražiti naknadno dopunjavanje, odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od dva (2) dana od dana primitka zahtjeva.   
S udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad Pregrada će potpisati Ugovor o financiranju projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Financiranje projekata realizirat će se u jednokratno, a sve prema mogućnosti izvršenja proračuna Grada Pregrade i predviđenoj dinamici provedbe projekta.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ksenija.ogrizek@pregrada.hr ili marija.marjanovic@pregrada.hr , i to najkasnije 15 dana prije isteka natječaja (zaključno sa 19.02.2018. godine).

Klasa: 022-05/18-01/08

UrBroj: 2214/01-02-18-2

U Pregradi, 01. veljače 2018. godine

Gradonačelnik

Marko Vešligaj, dipl.oec.