Grad Pregrada započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO Grada za razdoblje 2017.-2020.

Na temelju članka 64. st.1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13,153/13 i 78/15), članka 29. st. 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" br. 3/17) i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije“ br. 6/13. i 17/13.) Gradonačelnik Grada Pregrade, donio je ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade za razdoblje 2017.-2022. godine.

Ovom Odlukom pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljem tekst: postupak ocjene) za Plan gospodarenja otpadom Grada Pregrade za razdoblje 2017.-2022. godine.

Predmetna Odluka nalazi se u prilogu.