J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade naj-volonteru/ki za područje Grada Pregrade za 2018.

Temeljem članka 3.  Pravilnika o dodjeli nagrade  naj-volonteru/ki  Klasa: 100-01/16-01/01 Urbroj:2214/01-02-16-2 od 7. siječnja 2016. godine i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br.  06/13., 17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst ) Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade

naj-volonteru/ki za područje Grada Pregrade za 2018.g.

1. Predmet Javnog poziva: Grad Pregrada  dodjeljuje nagradu  jednom naj-volonteru/ki za područje Grada Pregrada.  Nagrada iznosi iznosi 2.000,00 kn, a proglašenje će se održati povodom obilježavanja Dana Grada Pregrade.

2. Opći uvjeti : Na javni poziv može se predložiti  svaka fizička osoba, koja:

-  obavlja  volonterske aktivnosti sukladno odredbama Zakona o volonterstvu  (NN br. 58/07 i 22/13),

-  ima navršenih 15 godina i više,

- volontirala je u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu (udruga, zaklada, fundacija, ustanova, svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije  osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba), državno tijelo i tijelo lokalne i  područne (regionalne)samouprave s prijavljenim sjedištem na području Grada Pregrade.

3. Podnositelj prijedloga i potrebna  dokumentacija uz prijedlog:

      Prijedlog kandidata za dodjelu nagrade mogu podnijeti:

  1. Organizatori volontiranja u smislu članka 7. Zakona o volonterstvu (udruga, zaklada, fundacija, ustanova, svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba), državno tijelo i tijelo lokalne i područne (regionalne)samouprave s prijavljenim sjedištem na području Grada Pregrade,
  2. Korisnici volontiranja (fizičke ili pravne osobe koje primaju usluge volontiranja).

      Prijedlog mora sadržavati:

  1. podatke o predlagatelju (naziv/ime i prezime, adresu sjedišta/prebivališta,ime i prezime ovlaštene osobe za pravne osobe, telefon/mobitel, e-mail adresu,
  2. podatke (životopis) o kandidatu,
  3. opis rada kandidata s obrazloženjem (što znači njegov rad za prijavitelja, čime se ističe ispred drugih volontera, vrste poslova koje je obavljao, broj volonterskih sati koje je odradio, dužina volonterskog staža i dr.)
  4. dokumentaciju koja potvrđuje da kandidat ispunjava kriterije i uspješnost djelovanja u području za koje se dodjeljuje nagrada (preslika ugovora i/ili potvrde o volontiranju, fotografije, novinski članci, izvješća s volontiranja i dr.).

4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: Prijedlozi se podnose u Urudžbeni zapisnik, soba br. 15 u Gradu Pregradi ili poštom na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana, 49 218 Pregrada, s naznakom  „ Prijedlog za dodjelu nagrade naj-volonteru/ki za područje Grada Pregrade“.

 Odabrani kandidat će o konačnoj odluci biti pismeno obaviješten, a ista će biti objavljena na web stranicama Grada Pregrade.

5. Vrijeme trajanja Javnog poziva: Ovaj Javni poziv otvoren je do 15. veljače 2019. godine, a   objaviti će se na službenoj web stranici Grada Pregrade   (www.pregrada.hr).

 

                                                            GRADONAČELNIK

  Marko Vešligaj, dipl.oec.