J A V N I P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, te objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Dana 22. prosinca 2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 112/18. Izmjene Zakona donose novine u režimu zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada i pravnih osoba u njegovom isključivom ili pretežitom vlasništvu, u režimu podzakupa poslovnog prostora, te kupoprodaje poslovnih prostora.

Jedna od novina je da se za prostore koji su dani u zakup javnim natječajem, može nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora postojećem zakupniku ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu  na rok od 5 godina kad je to ekonomski opravdano odnosno kad je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene zakupnine po odluci Grada Pregrade za djelatnost koju zakupnik obavlja, i to isključivo zakupniku koji s Gradom Pregradom ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, kada mu istječe takav ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja, a na njegov pisani zahtjev. Zakupnik mora Gradu podnijeti zahtjev 120 dana prije isteka ugovornog odnosa. Navedeno predstavlja mogućnost Grada, ne i obavezu.

Novine su predviđene i u institutu podzakupa. Naime, nacrtom Odluke predviđa se kako zakupnik može poslovni prostor dati u podzakup ili korištenje odnosno sukorištenje trećim osobama samo ako je tako predviđeno ugovorom o zakupu. Međutim ako zakupnik postupi protivno ugovorenoj odredbi o podzakupu, ugovor će se raskinuti po sili zakona.

Grad Pregrada zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, kao i uvjete i način kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Grada ima uređeno Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora iz 2016. godine (Službeni glasnik KZŽ, br. 23/16, u daljnjem tekstu Odluka), odnosno Grad Pregrada već ima donijet potreban opći akt. Sukladno prethodno navedenom pristupilo se izmjenama i dopunama važeće Odluke, tako da je Nacrtom Odluke postupak kupoprodaje poslovnih prostora Grada Pregrade sadašnjem zakupniku poslovnog prostora usklađen sa odredbama Zakona, odnosno sa zakonom propisanim uvjetima i postupkom. Ostale odredbe Nacrta Odluke usklađene su također sa odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11., 64/15. i 112/18.).

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 21. ožujka 2019. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

 

                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                                      Marko Vešligaj, dipl.oec.,v.r.