Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pregrade

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pregrade ( Službeni glasnik KZŽ 1/18)  Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pregrade  objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za isticanje kandidatura za članove/članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Grada Pregrade

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članov/ice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pregrade (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo je  stalno radno-savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pregrade za promicanje ravnopravnosti spolova u Gradu Pregradi.

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo:

  • predlaže Gradskom vijeću Grada Pregrade donošenje općih akata iz područja ravnopravnosti spolova,
  • izrađuje gradske strateške dokumente iz područja ravnopravnosti spolova,
  • provodi mjere iz gradskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrađuje izvješća o njihovom provođenju,
  • predlaže Gradskom vijeću Grada Pregrade financijski plan radi ostvarivanja programa rada Povjerenstva,
  • razmatra prijedloge mjera i općih akata  kojima se uređuju pitanja od značenja za ravnopravnost spolova što ih Gradskom vijeću Grada Pregrade predlažu drugi ovlašteni predlagatelji,
  • daje Gradskom vijeću Grada Pregrade  prijedloge i mišljenja iz područja ravnopravnosti spolova,
  • surađuje  s povjerenstvima za ravnopravnost spolova gradova i općina  s područja Krapinsko-zagorske županije, povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije i  drugih županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim udrugama za promicanje i zaštitu  ljudskih prava žena te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima u Hrvatskoj i  drugim zemljama,
  • obavlja i druge poslove iz područja ravnopravnosti spolova.

II.

Povjerenstvo ima predsjednika/icu i šest članova/ica.

Gradsko vijeće Grada Pregrade  imenuje dva člana/ice Povjerenstva  iz redova gradskih vijećnika/ca, a pet članova /ica Povjerenstva nezavisnih stručnjaka/inja iz područja djelokruga Povjerenstva  te nevladinih udruga.

Javnim pozivom bira se pet članova/ica Povjerenstva iz reda nezavisnih stručnjaka/inja iz područja djelokruga Povjerenstva te nevladinih udruga.

Povjerenstvo ima predsjednika/cu i zamjenika/cu predsjednika/ce.

Predsjednika/predsjednicu  i  zamjenika/cu predsjednika/ce bira Povjerenstvo iz svog sastava.

Mandat članova/ica Povjerenstva traje 4 godine, odnosno  do isteka mandata  Gradskog vijeća Grada Pregrade.

III.

Za člana/icu Povjerenstva može biti kandidirana osoba koja je punoljetni/a državljanin/ka Republike Hrvatske.

Kandidature za članove/ice Povjerenstva mogu isticati građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove.

IV.

Obrazložene prijave sa životopisom podnose u se roku od 30 dana od dana objave na mrežnim  stranicama  Grada Pregrade. Kandidature za člana/icu dostavljaju se u pisarnicu Grada Pregrade, J.K. Tuškana 2, Pregrada  ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Grad Pregrada, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pregrade, J.K. Tuškana 2, Pregrada s naznakom: „Prijedlog kandidata/kinje za člana/icu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pregrade“.      

V.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove/ice Povjerenstva, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pregrade  utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz javnog poziva i u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje popis važećih kandidatura.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pregrade, na temelju popisa važećih kandidatura, predlaže Gradskom vijeću Grada Pregrade izbor pet članova/ica Povjerenstva.

Rezultati izbora za članove/ice Povjerenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Pregrade.

 

                                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                            ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA

                                                                                            Milan Flegar