Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade najvolonteru/ki za područje Grada Pregrade za 2017.

Temeljem članka 3. Pravilnika o dodjeli nagrade naj-volonteru/ki (Klasa: 100-01/16-01/01, Urbroj:2214/01-02-16-2) od 7. siječnja 2016. godine i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“ br. 06/13. i 17/13.) Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje J A V N I  P O Z I V za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade najvolonteru/ki za područje Grada Pregrade za 2017.

Grad Pregrada  dodjeljuje nagradu  jednom naj-volonteru/ki za područje Grada Pregrada.  Nagrada iznosi iznosi 2.000,00 kn, a proglašenje će se održati povodom obilježavanja Dana Grada Pregrade.

 Na javni poziv može se predložiti  svaka fizička osoba, koja:

-  obavlja  volonterske aktivnosti sukladno odredbama Zakona o volonterstvu  (NN br. 58/07. i 22/13),

-  ima navršenih 15 godina i više,

- volontirala je u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu (udruga, zaklada,  fundacija, ustanova, svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba), državno tijelo i tijelo lokalne područne (regionalne)samouprave s prijavljenim sjedištem na području Grada Pregrade.

Javni poziv nalazi se u prilogu.

Prilozi

PrilogVeličina
Datoteka Javni poziv za naj-volontera 2018..docx19.37 KB