JAVNI POZIV za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Muzeju grada Pregrade

Sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu, Klasa: 612-05/19-01/32; Urbroj: 2214/01-380-19-1 od 1. srpnja 2019. godine, Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina objavljuje

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se za sljedeće radno mjesto:
 1. MUZEJSKI/A TEHNIČAR/KA – 1 polaznik/ca
 1. Opći uvjeti za kandidate:
 • punoljetnost
 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 1. Stručni i posebni uvjeti za kandidate:
 • završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju
 • da se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlene osobe
 • da nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • vozačka dozvola „B“ kategorije.

Uz pisanu zamolbu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis u Europass formatu (https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae)
 • preslik domovnice
 • preslik rodnog lista
 • preslik svjedodžbe
 • preslik dokumenata iz kojih su vidljivi OIB i JMBG
 • uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Zavodu
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju
 1. preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan dostaviti originalne dokumente.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.) na ovaj javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Poslodavac može sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako mu nadležna služba za zapošljavanje odobri korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 1. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 2. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na adresu: Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina, Trg Gospe Kunagorske 3, 49218 Pregrada, s naznakom „Javni poziv – muzejski tehničar“.
 3.  Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o eventualnom testiranju ili usmenom razgovoru putem elektroničke pošte navedene u prijavi, te o krajnjem rezultatu. Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 4. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

RAVNATELJ

Davor Špoljar, mag. archaeol.