Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi za područje grada Pregrade

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi za područje grada Pregrade, te objavljuje   

J A V N I  P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi za područje grada Pregrade

Zakonom o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) određeno je kako je socijalna skrb organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.           

Djelatnost socijalne skrbi, sukladno Zakonu, obavljaju ustanove socijalne skrbi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe, obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, pod uvjetima i na način propisan Zakonom, posebnim zakonima i provedbenim propisima. Također, Zakonom je određeno kako su jedinice lokalne samouprave dužne u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja, pod uvjetima i na način propisan Zakonom, te kako mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

Nacrtom predmetne Odluke o socijalnoj skrbi za područje grada Pregrade (u daljnjem tekstu Odluka), određuju se prava u sustavu socijalne skrbi za koja sredstva u svom proračunu osigurava Grad, odnosno prava koje ostvarenje je Grad dužan osigurati, te prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjete i način njihova ostvarivanja, korisnike tih prava i postupak ostvarivanja.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 23. siječnja 2018. godine.

 Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.