JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dodjeli jednokratne potpore za novorođeno dijete

Objavljeno Pet, 14/01/2022 - 12:26
pregrada

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) i točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dodjeli jednokratne potpore za novorođeno dijete te objavljuje

 

J A V N I    P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Odluke o dodjeli jednokratne potpore za novorođeno dijete

 

Nacionalnom populacijskom politikom („Narodne novine“, br. 132/06), koju je donio Hrvatski sabor, kao jedna od mjera za demografsku obnovu društva utvrđena je mogućnost uvođenja jednokratnih novčanih potpora za novorođenče od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Grad Pregrada u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koji se odnose na brigu o djeci i socijalnu skrb. Dosad je ostvarenje prava na jednokratnu potporu za novorođeno dijete bilo regulirano Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 7/18, 26/19, 51/20), a sada je, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), izrađen Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli jednokratne potpore za novorođeno dijete u kojem se normira iznos naknade za novorođeno dijete, tko može ostvariti pravo na potporu i koje je uvjete potrebno zadovoljiti da bi se ostvarilo pravo na potporu.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 24. siječnja 2022. godine do 9 sati, bez obzira na način dostave.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne potpore za novorođeno dijete koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

 

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ. spec. pol.

 

 

Novosti

Brzi pristup