Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade za školsku godinu 2018./2019.

Temeljem članka 5. Odluke o dodjeli stipendija i financijskih potpora Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 1/18) i  Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade (Klasa: 602-02/18-01/15, Urbroj: 2214/01-02-18-1 ) od 10. rujna 2018. godine,  Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada  Pregrade, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade

  za školsku godinu 2018./2019.

 

Grad Pregrada u 2018./ 2019. školskoj godini dodijelit će 20 učeničkih stipendija u iznosu od 250,00 kn mjesečno za vrijeme trajanja školske godine (rujan 2018./ lipanj 2019. godine).

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Pravo prijave na Natječaj, odnosno na učeničku stipendiju imaju:

  • redovni  učenici  srednjih  škola, koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade te  čiji  roditelji ili skrbnici  imaju prebivalište  na  području Grada Pregrade, a koji pravo na stipendiju nisu ostvarili po nekom drugom osnovu.

POPIS DOKUMENATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Postupak ostvarivanja prava na učeničku stipendiju učenici ostvaruju dostavom zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

          1.  potvrdu škole o upisu na redovno školovanje,

 2. ovjerenu fotokopiju svjedodžbe : za učenike II.-IV. razreda srednje škole svjedodžbe   svih  godina završenoga školovanja,

  1. u slučaju da je učenik upisao I. razred srednje škole, prilažu se fotokopije svjedodžbi VII. i VIII. razreda osnovne škole, svjedodžbe i potvrde o dodatnom školovanju,
  2. potvrde o osvojenom 1. do 3. mjestu na natjecanjima učenika,

3.  izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,

4.  potvrde o svim prihodima za sve članove kućanstva u posljednja tri mjeseca, prije podnošenja zahtjeva:

  1. potvrdu o plaći, a u slučaju bolovanja potvrdu o primanjima

za bolovanje,

  1. pregled primitaka i izdataka za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. tekuće godine ili potvrdu o plaći (za obrtnike i poduzetnike), potvrdu o mirovini (za umirovljenike),
  2. potvrdu o dohodovnim potporama u poljoprivredi (poticaji) ostvarenim po posebnim propisima,
  3. potvrde o jednokratnim primanjima  (otpremnine i sl.),
  4. za samohrane roditelje i jednoroditeljske obitelji: - rodni ili smrtni list, potvrda o alimentaciji,
  5. potvrda o obiteljskoj mirovini (u slučaju smrti roditelja,odnosno skrbnika), ako radno sposobna osoba u kućanstvu nije zaposlena, tj. nema prihoda treba priložiti potvrdu nadležne službe za evidenciju o nezaposlenim osobama, odnosno da je posljednja tri mjeseca prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  6. ako nezaposlena osoba koja je član zajedničkog kućanstva iz nekog razloga nije upisana u evidenciju HZZ-a, dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno- pravnom status.

5. ostale dokumente, kojima se dokazuju otežavajuće okolnosti  kućanstva:(samohrani roditelj, djeca branitelja poginulih u Domovinskom ratu ili djeca invalida domovinskog rata te djeca dragovoljaca i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata, potvrde o školovanju ostale djece u kućanstvu, učenik s invaliditetom, djeca s invaliditetom u obitelji i sl.),

                6. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili drugu novčanu pomoć za   

                   školovanje po nekoj drugoj osnovi.

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Prijava se vrši dostavom popunjenog obrasca zahtjeva za učeničku stipendiju sa potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja osobno u prijemnu kancelariju Grada (soba br. 15.)  ili preporučeno poštom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Odbor za dodjelu stipendija Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade za  školsku  godinu  2018./2019.”

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, tj. do 05. listopada 2018. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascima od strane matične srednje škole, kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati.

Sve zaprimljene zahtjeve, uz koje će biti priložena sva potrebna dokumentacija, rješavat će Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade putem Odbora  za dodjelu stipendija Grada Pregrade.

Nakon izvršenog bodovanja svih zahtjeva Odbor sastavlja rang listu za dodjelu stipendija prema broju ostvarenih bodova.

Rang lista se objavljuje se na web stranicama i oglasnoj ploči Grada Pregrade u roku 30 dana od dana završetka natječaja.

PRAVO NA PRIGOVOR

U roku 8 dana od dana objave rang liste podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora gradonačelniku.

Gradonačelnik na prijedlog Odbora donosi Odluku o prigovoru koja je konačna.

Na osnovu konačne rang liste za dodjelu stipendija, Grad Pregrada s korisnikom stipendije sklapa ugovor.

UGOVOR

Ugovorom zaključenim između Grada Pregrade (kao davatelja stipendije) i učenika (kao primatelja stipendije) utvrdit će se međusobna prava i obveze (vrijeme i uvjeti dodjele stipendija, dinamika isplate, gubitak prava na daljnju isplatu, obveza vraćanja stipendije).

Ugovor su dužni potpisati i roditelji, odnosno skrbnici, a u Ugovor se unosi klauzula o solidarnoj odgovornosti potpisnika za ugovorene obveze.

NAPOMENA

Učenici koji tijekom korištenja prava na učeničku stipendiju Grada Pregrade ostvare isto pravo iz drugog izvora financiranja, dužni su bez odlaganja o istom obavijestiti Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade.

Ukoliko se utvrdi da su učenici korisnici prava na učeničku stipendiju istovremeno koristili isto pravo iz drugog izvora financiranja, dužni su Gradu Pregradi vratiti iznos isplaćenih sredstava od dana ostvarivanja prava iz drugog izvora financiranja.

 

                                                                                                                    PROČELNICA

                                                                                                          Ksenija Ogrizek, dipl.iur.

 

Klasa: 602-02/18-01/15

Urbroj: 2214/01-03-18-2

Pregrada,  20. rujna 2018.