Natječaj za imenovanje ravnatelja//ice Gradske knjižnice Pregrada

Temeljem članka 3. točka 2. i 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01), članka 26. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98., 104/00 i 69/09) i članka 12. Statuta Gradske knjižnice Pregrada, Natječajno povjerenstvo  r a s p i s u j e N A T J E Č A J za  imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pregrada.

 Za ravnatelja/icu  Gradske knjižnice Pregrada može biti imenovana osoba koja  ispunjava slijedeće  uvjete;

  • koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,
  • položen stručni ispit.

Tekst Natječaja nalazi se u prilogu.