Natječaj za referenta- poljoprivrednog redara

Opis poslova i zadataka referenta-poljoprivrednog redara
 
- provodi nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i gradskim odlukama, te nad provedbom gradskih odluka o komunalnom redu vezano uz uređenje naselja i korištenje javnih zelenih površina, 
- kontrolira obradu poljoprivrednog zemljišta, odnosno poduzima mjere radi sprečavanja njegove zakorovljenosti, 
- nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije, provođenje zabrane odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, provođenje mjera radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, te vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka,
- kontrolira održavanje živica i međa, poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjivanja susjednih cestica, sadnju i održavanje vjetrobranih pojasa, te provodi druge mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, 
- kontrolira obavljanje radova na području grada vezano uz uređenje naselja i javne zelene površine, naređuje obavljanje adekvatnih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno ili nezakonito, 
- vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim radovima,
- izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten 
- stručno komunicira unutar i izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija, 
- obavlja druge poslove iz nadležnosti odjela kao i poslove prema nalogu gradonačelnika i pročelnika.
 
Podaci o plaći referenta-poljoprivrednog redara
 
Temeljem  čl.8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 28/10)   i  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik KZŽ 25/13, 03/16 ) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,35 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.100,00 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
 
Provjera znanja i sposobnosti
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. 
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj. 
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori). 
 
Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 
 
Područja testiranja: 
1. Poznavanje osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave  i općeg upravnog postupka,
2. Poljoprivredno zemljište. 
 
I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE 
 
1. Poznavanje  osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave  i općeg upravnog postupka
 
1.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15), poglavlja I., III., V., VI., IX.
1.2. Zakon o općem upravnom postupku ( Narodne novine 47/09) čl. 58.-81. i 96.-104.
 
2. Poljoprivredno zemljište 
2.1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine 39/13, 48/15) čl. 1.-12. i čl.65. 
2.2. Pravilnik o agrotehničkim mjerama ( Narodne novine 142/13)
 
II. PRAVILA TESTIRANJA 
 
- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja. 
- Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama; 
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva 
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija 
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. 
 
Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 
 
III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA 
 
Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Grada Pregrade  www.pregrada.hr, te na oglasnoj ploči zgrade Grada Pregrade, Pregrada, J.K. Tuškana 2, prizemlje, najmanje 5 dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči biti će izvješena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje