NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE ZA ŠK. GOD. 2018./2019.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN br. 49/15. i 47/17.)  te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (KLASA: 602-03/18-06/00019,  URBROJ: 533-05-18-0004 od 18. svibnja 2018. godine.) Glazbena škola Pregrada raspisuje:

 NATJEČAJ

za upis učenika u prvi razred srednje glazbene škole za školsku godinu 2018./2019.

1. PODRUČJE OBRAZOVANJA, TRAJANJE I BROJ UPISNIH MJESTA

Glazbenik – program srednje škole   4 godine - 15 učenika

 

2. POSEBNI UVJETI ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

*          U I. razred srednje glazbene škole upisuju se učenici nakon završenog osnovnog glazbenog obrazovanja ili pripremnog obrazovanja za srednju školu nakon položenog prijamnog ispita koji obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia.

*          Učenici mogu upisati programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom (cjelovito obrazovanje - Glazbena škola Pregrada je temeljna škola, a općeobrazovni dio pohađa se u Srednjoj školi Pregrada) ili paralelno srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program.

*          Za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom, kandidatima se vrednuje zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh petog i šestog razreda osnovna glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja te ostvareni rezultati na prijamnom ispitu glazbene darovitosti (moguće je ostvariti najviše 260 bodova).

Zajednički elementi:

a)  prosjeci zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja

b) zaključne ocjene u posljednja dva razreda iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik

c) tri nastavna predmeta - Likovna kultura, Glazbena kultura i Povijest

d) opći uspjeh u 5. i 6. razredu osnovne glazbene škole ili opći uspjeh u pripremnim razredima glazbene škole

Posebni elementi

e) prijamni ispit

*          Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred osnovne glazbene škole ili dva razreda pripremnog obrazovanja) te ostvareni rezultati na prijamnom ispitu glazbene darovitosti (prag na ovom ispitu je 70 bodova, a moguće je ostvariti najviše 170 bodova).

*          Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia, za teoretičare provjeru iz klavira i solfeggia.

►        Na temelju iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, u prvi razred srednje glazbene škole  može se upisati i kandidat koji još nije završio završni razred općeobrazovnog osnovnog obrazovanja. 

 

3.   UPISNI ROKOVI I DATUMI PROVOĐENJA DODATNIH ISPITA

 

LJETNI UPISNI ROK

Početak prijava u sustav                                                        25.5.2018.

Početak i završetak  prijava obrazovnih programa                26.6.2018. - 2.7.2018.

Provođenje prijamnog ispita                                                 3.7.2018.

Početak ispisa prijavnica                                                       10.7.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka                                        13.7.2018.

Dostava upisnica                                                                    13. – 19.7.2018. od 8:00 do 13:00

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok     20.7.2018.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski rok               11.8.2018.

 

JESENSKI UPISNI ROK

Početak i završetak prijava obrazovnih programa                 21.8.2018. – 22.8.2018.

Provođenje prijamnog ispita                                                 23.8.2018.

Početak ispisa prijavnica                                                       27.8.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka                                         30.8.2018.

Dostava upisnica                                                                    31.8.2018. od 8:00 do 13:00 sati

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka      1.9.2018.

 

Prijamni ispit za I. razred srednje glazbene škole

ljetni rok:        3.7.2018.         solfeggio u 9:00 sati              

                                                flauta i truba u 15:00 sati

harmonika u 15:00 sati

                                                solo pjevanje u 15:00 sati

                                               klarinet i saksofon u 15:30 sati

                                               tuba u 16:00 sati        

klavir i klavir za teoretski odjel u 16:00 sati

                                                gitara i violina u 16:00 sati

 

jesenski rok:   23.08.2018.     solfeggio u 9:00 sati              

                                                flauta i truba u 15:00 sati

harmonika u 15:00 sati

                                                solo pjevanje u 15:00 sati

                                               klarinet i saksofon u 15:30 sati

                                               tuba u 16:00 sati        

klavir i klavir za teoretski odjel u 16:00 sati

                                                gitara i violina u 16:00 sati

 

NAPOMENA

LJETNI ROK

Učenici koji NISU ZAVRŠILI ZAVRŠNI RAZRED (8. razred) u općeobrazovnoj ustanovi, a žele ići u srednju glazbenu školu neka se OBAVEZNO JAVE U GLAZBENU ŠKOLU PREGRADA NAJKASNIJE DO 18.6.2018. i dostave svoj OIB kako bismo mogli izvršiti aktivaciju  u sustav.

JESENSKI ROK

Učenici koji NISU ZAVRŠILI ZAVRŠNI RAZRED (8. razred) u općeobrazovnoj ustanovi, a žele ići u srednju glazbenu školu neka se OBAVEZNO JAVE U GLAZBENU ŠKOLU PREGRADA NAJKASNIJE DO 17.8.2018.  i dostave svoj OIB kako bismo mogli izvršiti aktivaciju u sustav.

 

4.    PARTICIPACIJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.        

Temeljem Odluke Školskog odbora (KLASA: 003-06/18-01/05; URBROJ: 2214/01-380/1-10-18-04 od dana 16. svibnja 2018. godine), uz prethodnu suglasnost Osnivača (KLASA: 602-01/18-01/07, URBROJ: 2214/01-02-18-2 od dana 30. travnja  2018. godine), participacija za školsku godinu 2018./2019. iznosi 1.600,00 kuna.

Ako Školu polazi više djece iz iste obitelji:

- prvo dijete plaća 1.600,00 kn

- drugo dijete plaća 850,00 kn

- treće i svako sljedeće dijete ne plaća participaciju

Participacija za pripremni program iznosi 2.100,00 kn

U slučaju akceleracije učenika iznos participacije povećava se za još 1.200,00 kn.

Učenicima koji polaze više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoj ili srednjoškolskoj razini iznos participacije povećava se za još 1.500,00 kn za drugi program.

Navedeni iznos participacije odnosi se i na školovanje kandidata izvan EU.

Učenici koji pohađaju program glazbene umjetnosti s općeobrazovnim predmetima oslobođeni su plaćanja participacije.

Ravnateljica

Petra Tokić

 Više informacija možete pronaći na web stranici Glazbene škole Pregrada.