Obavijest o isplati naknade za troškove ogrjeva u 2017. godini

Obavještavamo sve korisnike zajamčene minimalne naknade koji su temeljem Rješenja Krapinsko- zagorske županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade ostvarili pravo na naknadu za troškove ogrjeva da će se naknada isplaćivati od ponedjeljka 04. rujna do petka 08.rujna u prostorijama Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada u sobi 17, od 8 do 11 sati.

Odlukom župana o visini pomoći korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini (Sl. glasnik KZŽ 21/17) utvrđena je visina pomoći korisnicima koja za ovu godinu iznosi 950,00 kuna. Sukladno člancima 43. i 100. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) kao i Uputi Ministarstva socijalne politike i mladih, o priznavanju prava na naknadu troškova ogrjeva odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave.