Obavijest o prijmu u službu Grada Pregrade na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08. i 61/11.), pročelnik  Upravnog odjela za financije i  gospodarstvo Grada Pregrade  r a s p i s u j e OGLAS  za prijam u službu  na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije i gospodarstvo  Grada Pregrade,  na radno mjesto:

- REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE- 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Mjesto rada: Grad Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada.

Pisane prijave na oglas,  s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na Zavodu za zapošljavanje,  Područni ured Krapina, Ispostava Pregrada, odnosno do 13.12.2017. godine na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, J.K. Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom „ ZA OGLAS za prijam u službu –REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE- ne otvaraj“.

Sam Oglas i opis poslova radnog mjesta nalaze se u prilogu.