Obavijest političkim strankama vezano uz izbornu promidžbu

Odlukom o komunalnom redu Grada Pregrade propisani su uvjeti i način postavljanja plakata, oglasa i promidžbenog materijala. Člankom 36. prethodno navedene odluke određeno je da je postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala dozvoljeno je samo na površinama i predmetima predviđenim za tu svrhu. Zabranjeno je lijepiti i postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na stablima, potpornim zidovimai stupovima, pročeljima zgrada, telefonskim govornicama, čekaonicama,  posudama za odlaganje otpada, ogradama i drugim sličnim mjestima. Zabranjeno je neovlašteno postavljati plakate, oglase i promidžbeni materijal na nekretninama u vlasništvu Grada određenim općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta. Pravna ili fizička osoba koja postavi ili naruči postavljanje plakata, oglasa i promidžbenog materijala nanedozvoljenim mjestima kaznit će se prema odredbama Odluke.

Molimo Vas da postupate u skladu sa navedenom Odlukom.