Obveza uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina

Poštovani vlasnici, posjednici ili ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta, pozivamo Vas da se pridržavate odredbi Odluke o Agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Posebno želim upozoriti na problem bolesti vinove loze uzrokovane fitoplazmama zajedničkim imenom nazivaju se žutice vinove loze. Simptomi se na oboljelom trsu pojavljuju krajem lipnja, uglavnom je zahvaćen cijeli trs, ali mogu biti zaraženi smo dijelovi lucnja ili reznika. U skladu s time obavezno je krčenje zapuštenih vinograda i ostalih biljaka domaćina vrsta roda Vitis, pavitine (Clematis vitalba) i johe (Alnus glutinosa).

U cilju održavanja poljoprivrednoga zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i sprečavanje nastajanja štete na istom propisuju se slijedeće agrotehničke mjere kojih molim da se pridržavate:

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednoga zemljišta (podrazumijeva redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednoga zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, održivo gospodarenje trajnim pašnjacima, te održavanje voćnjaka i vrtova)

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem ( podrazumijeva sprječavanje zakorovljenosti  i obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivredno zemljište, na taj način da se spriječi širenje zakorovljenosti na susjedne parcele, a posebno uništavati korov ambrozije čupanjem i košnjom prije cvatnje do kraja mjeseca lipnja)

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika (podrazumijeva primjenu temeljnih načela integralne zaštite bilja sukladno propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida)

4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka (podrazumijeva uklanjanje biljnih ostataka nakon žetve najkasnije do 31.ožujka slijedeće godine, uklanjanje suhih biljnih ostataka do 1. lipnja tekuće godine, obaveza odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči sa poljoprivrednim zemljištem.)

Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati, kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima.

5. Održavanje organske tvari u tlu (minimalno trogodišnji plodored)

6. Održavanje povoljne strukture tla (u uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom ne smije se koristiti poljoprivredna mehanizacija, osim prilikom žetve ili berbe usjeva)

7. Zaštita od erozije (tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla, održavanje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura radi zaštite od erozije na tom zemljištu, kod erozije vodom i vjetrom zabrana skidanja oraničnog sloja površine poljoprivrednoga zemljišta)

-potrebno je provoditi i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina:

1. Održavanje živica i međa (živice uz poljske putove, odnosno međe mogu se zasaditi najmanje 1,5 m od ruba puta, odnosno međe, dužnost je redovito održavanje i podrezivanje živica)

2. Održavanje poljskih putova (redovito održavanje i uređivanje poljskih putova: čišćenje odvodnih kanala, sprječavanje širenja živica i drugog raslinja, sječa pojedinih stabala ili grana, sprječavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem

Zabranjuje se: preoravanje i sužavanje poljskih putova, uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove, nanošenje zemlje i raslinja prilikom obrađivanja, te skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove)

3. Uređivanje i održavanje kanala

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica (ne smije se sadnjom voćaka ili drugih visoko rastućih kultura zasjenjivati susjedne parcele)

5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Mole se vlasnici, posjednici ili ovlaštenici poljoprivrednoga zemljišta da se pridržavaju navedenih mjera, jer u protivnom poljoprivredni redar Grada Pregrade dužan je poduzimati radnje u svrhu provedbe agroteničkih mjera, a to su slanje opomena, pokretanje upravnog postupka, izdavanje naloga za pokretanje prekršajnog postupka, izricanje novčane kazne, te izvršenje radova na Vaš trošak, a sve u svrhu da se zemljište očisti.     

                                                                                   Zajednički poljoprivredni redar:

                                                                                       Silvija Kramarić, dipl.ing.agr.