Održan prvi sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora u 2018.

Dana 12.02.2018. godine održan je prvi sastanak sa predsjednicima Mjesnih odbora grada Pregrade u 2018. godini. Sastanak je obuhvatio teme zimske službe, asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada u 2018. godini, te male komunalne akcije mjesnih odbora.

Na sastanku su osim predsjednika mjesnih odbora sudjelovali i direktor Niskogradnje d.o.o., Zlatko Kantoci, voditeljica općih poslova Niskogradnje d.o.o., Anica Krušlin, gradonačelnik Grada Pregrade, Marko Vešligaj, zamjenica gradonačelnika, Gordana Križanec Ružić, pročelnik UO za financije i gospodarstvo Grada, Krunoslav Golub i komunalna redarka Grada, Marija Presečki.

Direktor Niskogradnje d.o.o, Zlatko Kantoci obuhvatio je temu zimske službe, istaknuvši kako je Niskogradnja zadužena za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade, a to čini na temelju Operativnog program održavanja lokalnih cesta u zimskom periodu za sezonu 2017.-2018. Također istaknuo je kako Pregrada ima 212 km nerazvrstanih cesta koje pokriva zimska služba (od ukupno 260 km NC-a na području grada), a od toga je 100 km asfaltirano, 112 km su makadamske ceste, te kako se čišćenje cesta vrši u skladu sa Operativnim planom i prema utvrđenim prioritetima. Zimska služba trenutno raspolaže sa 11 ekipa koje koordinira i nadzire u radu koordinator zimske službe, Slavko Hanžić. Do sada je u sklopu zimske službe utrošeno 154 m3 kamenog materijala, te 45,30 m3 soli što iznosi 140.666,25 kuna.

Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada Proračunom za 2018. godinu osigurano je 1.200.000,00 kuna. Plan Grada je asfaltirati po 300 metara makadamske ceste na području svakog pojedinog mjesnog odbora u 2018. godini, a prema prioritetima koje odrede sami mjesni odbori. Kao i do sada građani bi sudjelovali u troškovima asfaltiranja  sa iznosom od 30% vrijednosti po svakoj pojedinoj dionici.

Male komunalne akcije novina su u dosadašnjem radu mjesnih odbora. Sredstva za njih osigurana su Proračunom Grada u iznosu od 10.000,00 kuna po svakom mjesnom odboru, a obuhvatile bi nabavu oglasnih ploča, prometna ogledala, prometnu signalizaciju, uređenje zelenih otoka, drvenu i ostalu građu za izgradnju dječjih igrališta i sl., ovisno o potrebama svakog pojedinog mjesnog odbora.

Na sastanku su obuhvaćene i teme načina informiranja građana o radovima po mjesnim odborima, dostupnosti informacija i mogućnosti sudjelovanja građana u formiranju prioriteta mjesnih odbora i realizaciji istih.