Održana 2. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Čet, 29/06/2017 - 14:42

Dana 28.06.2017. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade održana je 2. sjednica novog saziva Gradskog vijeća. Na sjednici je prisustvovalo 13 od 15 vijećnika, te je usvojeno je svih 32 točaka dnevnog reda.

Sukladno dnevnom redu vijeće je usvojilo Izvješća o radu i financijska izvješća Vatrogasne zajednice Grada Pregrade, HGSS-a, GDCK Pregrada, Turističke zajednice Grada Pregrade i Savjeta mladih za 2016. godinu.

Viop d.o.o., kao informaciju, podnio je Izvješće NO i Uprave o poslovanju društva te donošenju Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2016., Odluke o uporabi dobiti za 2016. godinu, Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru Viop d.o.o.-a.

Gradsko vijeće također je primilo na znanje i informaciju Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada o promjeni radnog vremena tijekom ljetnih mjeseci. Vrtić će tako u razdoblju od 16.06.2017.g. do 04.09.2017.g. raditi od 05:30 do 16:30.

Sukladno dnevnom redu vijeće je donijelo Odluku o kriterijima i pravilima imenovanja članova NO Niskogradnje d.o.o., Odluku o visini nagrade za rad predsjednika i članova NO te Odluku o sprečavanju sukoba interesa članova NO Niskogradnje d.o.o.

Suglasnost vijeća za dugoročno kreditno zaduženje dobila je Zagorska javna vatrogasna postrojba za realizaciju projekta izgradnje Vatrogasnog centra Krapinsko- zagorske županije u Zaboku, dok je za nabavu opreme suglasnost dobila Gradska knjižnica Grada Pregrade.

Donošenjem nove Odluke o gradskim porezima Grad Pregrada napravio je prvi korak u postupku usklađivanja i postupanja u skladu sa odredbama novog Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16). Odlukom o gradskim porezima Grada Pregrade određuju se vrste  poreza koji se uvode za područje Grada Pregrade, visina stope prireza porazu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor izražena u kn/m

,prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih gradskih  poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu. U skladu sa donesenom Odlukom gradski porezi jesu: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na nekretnine.

Na prijedlog Gradonačelnika donesena je i Odluka i izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama  te uređivanju i održavanju rudina na području Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ  22/14). Odluka je izmijenjena i dopunjena na način da su detaljnije propisane ovlasti i postupanje poljoprivrednog redara u obavljanu nadzora.

U sklopu 16 točke dnevnog reda donesena je Odluka o plaći zamjenice gradonačelnika. Ovom Odlukom određena je osnovica i koeficijent za obračun plaće zamjenice gradonačelnika  Grada Pregrade  koja  tu dužnost obavlja  profesionalno, odnosno uz zasnivanje radnog odnosa.

Nadalje Gradsko vijeće usvojilo je izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2016. godinu i Programa javnih potreba u kulturi Grada Pregrade za 2016. godinu, te donijelo tri nova Programa za 2017.: Program korištenja sredstva ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru za 2017. godinu, Program korištenja sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017. godinu i Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2017. godinu.

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 17/05, 20/11, 5/13 i 4/14.) Gradsko vijeće Grada Pregrade donijelo je Odluku o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti za Roberta Zdolca, vlasnika OPG-a, za rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambeno gospodarske namjene – obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – rekonstrukcija vinskog podruma. Obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobođen je i Grad Pregrada za građenje građevine infrastrukturne namjene, sustava gospodarenja otpadom – reciklažno dvorište te za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta Poslovne zone.

U sklopu 25-te točke dnevnog reda donijete su  I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu. Analizirajući izvršenje za dosadašnje razdoblje te procjenu do kraja godine Gradonačelnik je predložio novi plan prihoda proračuna u visini 15.686.272,00 kuna te plan rashoda u visini 15.447.964,00 kuna. U okviru ukupnog povećanja prihoda od 823.973,00 kuna predložena je korekcija plana prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima  i donacija dok se povećanje  rashoda i izdataka odnosi se na povećanje rashoda  poslovanja u iznosu 234.664,00 kuna i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (investicije) u iznosu od 631.300,00 kuna.

Grad Pregrada planira izraditi Izmjene i dopune Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 22/14, 11/17). Financijska sredstva  za navedene Izmjene i dopune Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade namjeravaju se ostvariti prijavom projekta na mjeru 07.„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, Podmjeru7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, tip operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“.

Predmetnim projektom planira se angažiranje vanjskih stručnjaka koji bi izradili  prijedlog Izmjena i dopuna  Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade na način da bi isti izradili prijedloge novih projekata, ažurirali  i dopunili postojeće projekte, definirali indikatore  kojima će se provjeravati ostvarenje ciljeva  projekata, izradila strategija odnosno idejno rješenje prometne, turističke i reklamne signalizacije te strategija upravljanja društvenim mrežama. Sukladno navedenom Gradsko vijeće donijelo je odluku o suglasnosti na Izmjene i dopune Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade kao važan dokument koji se prilaže uz sam zahtjev za  ostvarenje potpore.

Posljednje točke dnevnog reda odnosile su se na nerazvrstane ceste na području grada, njih sedam, koje su će se temeljem Odluka Gradskog vijeća i odgovarajućeg elaborata u katastru zemljišta i zemljišnim knjigama upisati kao  nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo Grada Pregrade.

Odluke i zaključci sa 2. sjednice nalaze se na linku: https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVlAzdRPOpFtfWa0gM

 

Novosti

Brzi pristup