Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Čet, 26/10/2017 - 15:18

Dana 26.10.2017. godine održana je 4. po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade u novom sazivu. Na sjednici je sudjelovalo 12 vijećnika, a dnevni red sadržan od osamnaest točaka usvojen je jednoglasno.

Točke su se redom odnosile na usvajanje zapisnika sa prethodne 3. sjednice, izvješće o radu   Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za odgojno-obrazovnu 2016./ 2017.g, Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada  za 2017./2018. odgojno- obrazovnu godinu, Godišnji plan i program rada Glazbene škole Pregrada za šk.god. 2017./2018. i Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2016./2017. Glazbene škole Pregrada,.

Nakon navedenih točaka uslijedilo je donošenje Odluke o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje  komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Grada Pregrade, te nastavno na to donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Pregrade, NISKOGRADNJA d.o.o.

Pod točkom 8. dnevnog reda donesena je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. Zbog višestrukih  Izmjena  i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade pristupilo se izradi novog Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade, kojim je dodano novo radno mjesto domar, mijenjan je naziv i stručna sprema višeg referenta za odnose s javnošću u viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću, a stručna sprema sa VŠS na VSS, promijenjen je naziv i opis poslova kod višeg referenta  za gospodarstvo u viši referent za prostorno uređenje i gradnju, te naziv referenta za računovodstvene poslove i gospodarstvo u referent za računovodstvene poslove.   Slijedom navedenog bilo je potrebno uskladiti postojeću Odluku o koeficijentima za obračun službenika i namještenika  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/13, 3/16) sa novim Pravilnikom o unutarnjem redu  upravnih odjela Grada Pregrade.

Slijedećih sedam točaka odnosilo se na odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta javnim dobrom i to redom:

  • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  P-13 Ž2096 – Ulica Antuna Mihanovića, javnim dobrom,
  • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  P-29  Ulica Baruna  Ottenfelsa – P26, javnim dobrom,
  • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  P-15 D206 – Ulica Kolarija, javnim dobrom,
  • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste P - 14 Ulica Matije Gupca – Ž2096,  javnim dobrom,
  • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste   S- 2  S10 – Sopot- Vražja peć –S 2 .2.– šumska cesta, javnim dobrom,
  • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  V- 32 V30- Zorići-Vražja peć –V33 – šumska cesta, javnim dobrom,
  • Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste  V- 33 V30- Sopot- Vražja peć –S2 – šumska cesta, javnim dobrom.

Potrebno je naglasiti kako se posljednje tri nerazvrstane cesta namjeravaju prijaviti na natječaj za podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu«, dok je proglašenje javnim dobrom prvih četiri nerazvrstanih cesta važno zbog rješavanja imovinsko- pravnih odnosa  za projekt Viop d.o.o.-a, "Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i izgradnje UPOV-a u Pregradi".

U sklopu dnevnog reda, Gradsko vijeće je primilo i tri informacije.

Prva se odnosila na informaciju Dječjeg Gradskog vijeća o sudjelovanju na 13. susretu Dječjih gradskih vijeća u Vinkovcima u rujnu 2017. godine. Na navedenom susretu Gradskih vijeća, članice DGV- a Grada Pregrade, predstavile su Naj projekt pod nazivom „ Zeleni se, zeleni naš park“. Na Susretu su predstavljeni svi Naj-projekti Dječjih vijeća za 2017. godinu na teme 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj, kampanje UN-a, koju u Hrvatskoj provodi Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s gradovima i općinama u okviru akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece, a naše DGV-e primilo je Pohvalu za najoriginalniji projekt.

Druga informacija predstavljala je odgovor na vijećnička pitanja postavljena na prethodno održanoj 3. sjednici vijeća. Riječ je o izvješću o pregledu stanja i razvoju Poduzetničke zone Grada. Težište je stavljeno na Ugovore sklopljene 2006./2007. godine kojim su prodana zemljišta u zoni, a kojim je određena obveza kupca o izgradnji poslovnih objekata i početka rada u istoj, te posljedice ne ispunjenja ugovorom preuzetih obveza.

Vijeće je sukladno dobivenim informacijama donijelo Zaključak da se sa troje kupaca produže rokovi za ispunjenje ugovornih obveza i to na način da im se da rok od godine dana za početak gradnje  te nakon toga još godina dana za završetak izgradnje i početak rada u novim objektima.

Posljednja informacija odnosila se  na Odluku o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora   HUMPLIN d.o.o, gradonačelnika  Grada Pregrade od 23.10.2017. godine.

Pod točkom razno postavljena su pitanja u vezi reorganizacije Porezne uprave, gdje je gradonačelnik ponovno istaknuo važnost zauzimanja jedinstvenog stava oko zadržavanja institucija u gradu Pregradi. Istaknuo je dosadašnje primjere odlaska institucija, kao npr. suda, te isto tako rezultata dosadašnjeg zauzimanja i ostvarenja ciljeva, poput dobivanja Tima T1 hitne pomoći, održavanja sudbenih dana itd.

Također postavljeno je pitanje problematike u vezi lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, odnosno  nezadovoljstva građana blizinom naseljenom području. Gradonačelnik je istaknuo da će se reciklažno dvorište izgraditi na predviđenoj lokaciji jer je ista u vlasništvu Grada Pregrade, te da će se poštivati svi ekološki standardi, a isto tako riječ je o načinu propisanog i adekvatnog odvajanja otpada koje će biti pohranjeno u za to predviđenim spremnicima tako da ne postoji opasnost od utjecaja na kvalitetu života okolnog stanovništva. Pročelnik Krunoslav Golub istaknuo je da su projektom predviđene edukacije za građene koje su usmjerene na upoznavanje sa projektom, efikasnim i propisanim odvajanjem otpada, prednostima i značajem ovakvog projekta za lokalnu zajednicu.

Odluke i zaključke sa 4. sjednice možete vidjeti na linku:

https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVmi0R06BgTfSpxy7l

Novosti

Brzi pristup