Održana 5. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno Pon, 18/12/2017 - 11:54

Gradsko vijeće Grada Pregrade, u četvrtak 14.12.2017. godine, održalo je svoju 5. sjednicu. Na vijeću je bilo prisutno svih 15 vijećnika, a kroz sjednicu koja je trajala preko 2 sata usvojeno je svih 35 točaka dnevnog reda.

Među važnijim Odlukama trebalo bi istaknuti niz Odluka vezanih uz Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada, usmjerenih na podizanje standarda pružanja usluga pregradskog vrtića. Zatim tu je i Odluka o sufinanciranju troškova priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu Grada Pregrade kojom je određeno da će Grad Pregrada zainteresiranim korisnicima sa područja naselja Vinagora, Vrhi Vinagorski, Gabrovec, Mala Gora, Velika Gora i Martiša Ves, a koji su već priključeni na lokalni vodovod "Vinagora", sufinancirati priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu sredstvima koja su za navedenu svrhu osigurana Proračunom za 2018. godinu.

Na području civilne zaštite Gradsko vijeće donijelo je Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu, Godišnji plan razvoja sustava CZ-a za 2018. godinu, te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada za četverogodišnje razdoblje.

Važno je istaknuti i Odluku o kupnji nekretnine, kojom će Grad otkupiti nekretninu kraj zgrade NK Pregrade, sa ciljem izgradnje pomoćnog igrališta.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pregrade, te Zaključak o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini. Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini je Povelja Vijeća europskih općina i regija (CEMR), najveće organizacije lokalnih i regionalnih vlasti u Europi koju čini 57 organizacija – predstavnika lokalne i regionalne razine iz 41 države. CEMR već dugi niz godina aktivno promiče ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj i regionalnoj razini. Europska Povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini pokrenuta je 2006., kao nastavak inicijative “Grad za ravnopravnost”, a predstavljena je na 6. Europskoj ministarskoj konferenciji Vijeća Europe i na sjednici Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta 2006. Europskom poveljom CEMR je želio dodatno potaknuti lokalne i regionalne vlasti na implementaciju politike ravnopravnosti spolova u praksi i to političkim obvezivanjem – potpisivanjem Povelje. Do danas je Europsku povelju potpisalo 1450 lokalnih i regionalnih vlasti iz 29 država.

Donesena je nova Odluka o stipendijama i financijskim potporama Grada Pregrade. Navedenom Odlukom uvedena je nova vrsta stipendija namijenjena učenicima srednjih škola i studentima sa prebivalištem na području Grada, a koji pravo na ostvarenje ove stipendije stječu na temelju svojih izvrsnih postignuća na području kulture, znanosti i sporta.

Gradsko vijeće donijelo je i niz Programa za 2018. godinu, te Izmjena i dopuna Programa za 2017. godinu vezanih uz Proračun Grada za 2018.g. i II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu, a to su redom:

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2018.g., Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru za 2017.g. i Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru za 2018.g., Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017.g. i Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.g., Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g.  i Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.g., Program potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2018.g., Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2017.g. i Program gradnje objekata uređaja komunalne  infrastrukture za 2018.g., Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2017.g. i Program održavanja komunalne  infrastrukture za 2018.g., Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017.g. i Program  javnih potreba u sportu za 2018.g., Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  za 2017.g. i Programa  javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  za 2018.g.

Sam kraj sjednice bio je rezerviran za, može se reći najvažnije točke dnevnog reda, a to su II. Izmjene i dopune Proračuna Grada za 2017. godinu i Proračun Grada za 2018. godinu.

Proračun Grada Pregrade za 2018. godinu donesen je u rekordnom iznosu u odnosu na posljednjih nekoliko godinu, u iznosu od 19.252.292,00 kuna. Ovakav visok iznos Proračuna rezultat je promjena zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave kojima je planirano povećanje proračunskih prihoda za jedinice lokalne samouprave koje imaju prihode od poreza i prireza na dohodak manji od hrvatskog prosjeka. Prihod od poreza na dohodak u cijelosti se prepušta jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju postaje prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, uspostavlja se novi model fiskalnog izravnanja koje se financira iz 17 posto udjela u porezu na dohodak. Tako je za Grad Pregradu planirano povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 4,1 milijun kuna u odnosu na 2017. godinu. Sredstva za koja je povećan Proračun u odnosu na 2017. godinu ravnomjerno su, Proračunom za 2018., usmjerena na ulaganja u gospodarstvo i komunalno gospodarstvo, te na ulaganja u društvene djelatnosti. Od većih investicija koje su planirane na području gospodarstva i komunalnog gospodarstva potrebno je izdvojiti projekt katastarske izmjere koji će se provoditi kroz razdoblje od 4 godine, izgradnju reciklažnog dvorišta, asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada, ulaganja u sustav odvodnje i vodoopskrbe, a na području društvenih djelatnosti sufinanciranje udžbenika za učenike osnovne škole, povećanje naknade za novorođenu djecu, razvoj sportskih i dječjih igrališta, te božićnice za umirovljenike.

Odluke i zaključke sa 5. sjednice možete vidjeti na linku:

https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVoQx5jmlhSLGQ9YrF

Novosti

Brzi pristup