Opis poslova i zadataka Pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pregrade

Opis poslova radnog mjesta:

- upravlja i organizira rad upravnog odjela i odgovara za njegov rad,

- koordinira i nadzire izvršavanje zadataka i poslova iz djelokruga odjela,

- koordinira suradnju s ostalim upravnim tijelima, daje stručne upute za rad,

- prati i usklađuje akte Grada sa zakonima i propisima koji se odnose na djelokrug upravnog odjela, priprema nacrte općih akata, odluka, programa i izvješća za gradonačelnika, gradsko vijeće i njihova radna tijela,

- priprema i izrađuje nacrt prijedloga proračuna, njegovih izmjena i dopuna kao i pratećih akata za izvršavanje istih,

- prati i kontrolira izvršavanje proračuna te izrađuje izvještaje o izvršenju proračuna,

- sastavlja financijske izvještaje,

- obavlja poslove vezane uz zaduživanje Grada kao i izdavanje suglasnosti i jamstava za zaduživanje,

- koordinira aktivnosti vezane za financijsko upravljanje i kontrole,

- donosi rješenja o naplati i ovrsi gradskih poreza i ostalih prihoda iz djelokruga odjela,

- stalno i stručno komunicira unutar i izvan upravnog odjela radi utjecaja na provedbu plana i programa odjela,

- obavlja i druge poslove iz djelokruga odjela određene zakonima te aktima Gradskog vijeća i gradonačelnika,

- obavlja najsloženije i druge potrebne poslove vezano za materijalno-financijsko poslovanje i provedbu proračuna;

- samostalno vodi najsloženije upravne postupke i rješava u najsloženijim upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku;

- izrađuje rješenja i druge akte za djelatnike Upravnog odjela kojima se reguliraju prava i obveze iz radnog odnosa;

- obavlja druge poslove prema nalogu gradonačelnika.

Podaci o plaći Pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pregrade

Temeljem  čl.8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 28/10)   i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik KZŽ 25/13,    03/16 ) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 3,00 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.100,00 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj. 

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori). 

Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 

Područja testiranja: 
1.  Opći dio

Poznavanje osnova o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, službenicima i namještenicima u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i općem upravnom postupku.

2. Posebni dio

Poznavanje osnova o proračunu, financiranju jedinica lokalne samouprave, lokalnim porezima, komunalnom gospodarstvu, cestama i  poljoprivrednom zemljištu, EU fondovima.

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE 

Opći dio

1. Poznavanje  osnova o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, službenicima i namještenicima u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i općem upravnom postupku.

1.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15),

1.2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine,  86/08, 61/11)

1.3. Zakon o općem upravnom postupku ( Narodne novine 47/09)

Posebni dio

2.1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

2.2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16)

2.3. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16)

2.4. Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

2.5. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

2.6. Zakon o poljoprivrednom zemljištu ( NN 39/13, 48/15)

2.7. Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 (NN 71/16)

II. PRAVILA TESTIRANJA 

- Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 
- Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja. 
- Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama; 
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva 
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija 
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 

III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA 

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Grada Pregrade  www.pregrada.hr, te na oglasnoj ploči zgrade Grada Pregrade, Pregrada, J.K. Tuškana 2, prizemlje, najmanje 5 dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči biti će izvješena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.