Raspisan natječaj za direktora društva HUMPLIN d.o.o.

Nadzorni odbor društva HUMPLIN d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli, raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto direktora
trgovačkog društva Humplin d.o.o.

UVJETI:
- sveučilišni prvostupnik (univ. bacc.) ili magistar inženjer (mag.ing.) strojarskog, elektro, građevinskog, kemijskog, tehnološkog ili drugog tehničkog usmjerenja odnosno odgovarajući stupanj obrazovanja sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenim djelatnostima i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17)
- najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima
- da nema zapreke za imenovanje sukladno članku 239. stavak 2.  Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 94/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15)

Direktora imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od četiri godine uz suglasnost Skupštine Društva. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

  • životopis,
  • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili preslika domovnice)
  • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
  • dokaz o radnom stažu  (Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
  • dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca)
  • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja (preslika ili izvornik)
  • program rada za mandatno razdoblje
  • izjavu kandidata o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2.  Zakona o trgovačkim društvima

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom do 14.08.2019. godine na adresu: Humplin d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli, (s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora – ne otvaraj“). U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Humplin d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Tekst objave natječaja.pdf76.58 KB