Rezultati Javnog natječaja za financiranje projekata udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu

Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu, a sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu (Klasa: 022-05/16-01/17, Urbroj: 2214/01-02-16-02), odobrena financijska sredstva dodjeljuju se slijedećim projektima udruga;

1. Kulturno umjetničko društvo „Pregrada“ (Amaterizam – čuvar tradicije)

2. Udruga promicatelja klapske i zavičajne glazbe „Kmeti“ Pregrada ( Kmeti u 2016.)

3. Civilna udruga građana (Vu plavem trnaci)

4. Limena glazba Pregrada ( Glazba, mladi i turizam)

5. Radio klub „August Cesarec Pregrada“ (Spriječimo i smanjimo cyberbullying u zajednici)

Lista prijavljenih projekata udruga nalazi se u privitku.

Prilozi