Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, te objavljuje 

J A V N I  P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12 56/13, 94/13, 153/13,147/14 i 36/15, u daljnjem tekstu Zakon), obavljanje dimnjačarskih poslova svrstano je pod komunalne djelatnosti. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje. Člankom 4. Zakona određeno je da komunalne djelatnosti, u skladu sa odredbama Zakona, može obavljati trgovačko društvo  koje osniva jedinica lokalne samouprave.

Nacrtom predmetne Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu Odluka), uređuje se organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata  i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem tih poslova, a u svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova. Obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalna djelatnost, organizira se u cilju zaštite života ljudi i imovine, te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za fizičke i pravne osobe na području Grada Pregrade.Istom je određeno da dimnjačarsku službu na cijelom području Grada Pregrade obavlja isključivo Niskogradnja d.o.o, Pregrada kao ovlašteni dimnjačar.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 04. prosinca 2017. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.