Sazvana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici dana 07. studenoga 2018. (srijeda) s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Pregrada za šk. god. 2018./2019. i Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2017./2018.

3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za 2018./2019. odgojno-obrazovnu godinu,

4. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina i Odluku o I. Izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina,

5. Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti korištenja vanjskih usluga u Niskogradnji d.o.o. za 2015.g. do 2017.g.,

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za opoziv člana uprave-direktora Niskogradnje d.o.o.,

7. Donošenje Odluke o izdavanju bjanko zadužnice,

8. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja,

9. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pregrade,

10. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,

11. Razno.

 

Materijali za predmetnu sjednicu dostupni su na linku: https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVpwWPGs2VHAbouH0U