Sazvana 18. sjednica Gradskog vijeća

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz sazvala je 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade

 u srijedu 22. svibnja 2019  s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa  17. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
 2. Prihvaćanje Izvješća o radu  i Financijskog izvješća za 2018. godinu Gradskog društva Crvenog križa Pregrada,
 3. Usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2018. godinu Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina,
 4. Odluka o  davanju suglasnosti za provedbu projekta Sanacije fasade zgrade Muzeja i Knjižnice,
 5. Davanje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Pregrade,
 6. Donošenje Odluke o  izdavanju bjanko zadužnice,
 7. Prihvaćanje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2018.g. i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2018.g. i
            - Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2018. godinu,
            - Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Pregrade za 2018. godinu,
            - Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2018.g.,
            - Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018. godinu,
            - Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2018. godinu,
            - Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
            - Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2018. godinu,
            - Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2018. godinu,
            - Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2018.g.,
           - Izvješća o izvršenju Programa sufinanciranja kamata na kreditne programe  HAMAG-BICRO u 2018.g,
 8. Donošenje Odluke o prijedlogu člana Nadzornog odbora Humplin d.o.o
 9. Razno.

Materijali za predmetnu sjednicu dostupni su na linku: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAT91kgopS3FjTQ&id=D5C211FD77A71C86%215679&cid=D5C211FD77A71C86