Sazvana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika  o radu  Gradskog vijeća Grada Pregrade  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici

Grada Pregrade dana  13.12.2018. g.  (petak  )  s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI RED sjednice:

 1. Usvajanje zapisnika sa  21. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
 2. Usvajanje Godišnjeg plana  i programa rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada  za 2019./2020. odgojno-obrazovnu godinu,
 3. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesije na području Grada Pregrade za 2020.g.,
 4. Donošenje Odluke o usvajanju  Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Pregrade za 2019. godinu i Odluke o usvajanju Godišnjeg  plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Pregrade u 2020. godini,
 5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pregrade,
 6. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,
 7. Donošenje Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara,
 8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,

9.   Donošenje Plana djelovanja Grada Pregrade u području prirodnih nepogoda za 2020.g.

10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2020. godini,

11.  Odobravanje Program rada  i Financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade za 2020. godinu,

12. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-Dječje igralište Kuna-park Pregrada,

13. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za  2019.g.;

 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2019.g.,
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  za 2019.g.,
 •  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu,
 • Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.g.
 • Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g.,
 • Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2019.g.,

 14. Donošenje Proračuna Grada Pregrade za  2020.g.:

 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2020.g.,
 • Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2020. godinu,
 • Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu,
 • Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru za 2020.g.,
 • Program korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020.g.,
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.g.,
 • Program utroška dijela sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu
 • Programa gradnje objekata uređaja komunalne  infrastrukture za 2020.g.,
 • Program održavanja komunalne  infrastrukture za 2020.g.,

 15. Razno.

Materijale za 22. sjednicu možete vidjeti na linku: https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVtDSIL17gXLmh_OgQ?e=pnUJ3X