Sazvana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 87. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 06/13, 17/13, 03/15) predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade sazvao je 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, 14.12.2016.g. (srijeda) s početkom u 18:00 sati uz sljedeći dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Pregrada za šk. god. 2016/2017. i Izvješća o realizaciji godišnjeg plana za školsku godinu 2015/2016. Glazbene škole Pregrada.,

 3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ za 2016./2017.g.,

 4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća Dječjeg vrtića „Naša radost“ za 2015./2016.g.,

 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“,

 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću „Naša radost“,

 7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Muzeja Grada Pregrade za 2015.g.,

 8. Informacija o Izvješću o  obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području KZŽ za 2015.g.,

 9. Informacija o Odluci o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora Niskogradnja d.o.o. Pregrada,

 10. Informacija o donošenju Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje VIOP d.o.o

 11. Informacija o Izvješću o stanju javne rasvjete Grada Pregrade,

 12. Razmatranje i odobravanje Plana i programa rada Savjeta mladih Grada Pregrade za 2017. godinu i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Pregrade za 2017. godinu,

 13. Razmatranje prijedloga i odobravanje Programa rada Dječjeg Gradskog vijeća Grada Pregrade za razdoblje 2016.-2018.g.,

 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje organizacijama civilnog društva,

 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o međusobnoj suradnji/Sporazuma o medsebojnem sodelovanju,

 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Zlataru, 

 17.  Razmatranje prijedloga i donošenje godišnjeg plana davanja koncesije na području Grada Pregrade za 2017.g.,

 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu poreza na dohodak,

 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2017. godini,

 20. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2017.g.,

 21. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2016.g. i Programa gradnje objekata uređaja komunalne  infrastrukture za 2017.g.,

 22. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2016.g. i Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2017.g.,

 23. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2016.g. i Programa  javnih potreba u sportu za 2017.g.

 24. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2016.g. i Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  za 2017.g.,

 25. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za  2016.g.,

 26. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Pregrade za  2017.g.,

 27.  Razno

Materijale za 23 sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade možete preuzeti na sljedećem linku: https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVjweA5pouZY4fN_5t