Sazvana 8. sjednica Gradskog vijeća

Temeljem članka 87. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  06/13, 17/13, 03/15) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz sazvala je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici dana 16. svibnja 2018. (srijeda) s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1.         Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2.         Prihvaćanje Izvješća o radu  EKOFLOR PLUS d.o.o za 2017. godinu,

3.         Prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Pregrade,

4.         Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,

5.         Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica,

6.         Donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade 2018.-2023.g.,

7.         Donošenje rješenja o izboru članova/ica Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade i njihovih zamjenika/ca,

8.         Donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Muzeja grada Pregrade „dr. Zlatko Dragutin Tudjina“i Odluke o  imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Pregrade „dr. Zlatko Dragutin Tudjina“,

9.         Donošenje Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade,

10.       Prihvaćanje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2017. godinu i:

         - Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2017. godinu,

          -Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pregrade za 2017. godinu,

         - Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017. godinu,

    -  Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2017. godinu,

    -  Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,

11.       Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2018.g. i

-Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Pregrade za 2018. godinu

-Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.

-Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,

12.       Informacija o Prijedlogu o uvrštavanju Grada Pregrade u popis jedinica lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja,

13.       Razno.

Materijali za sjednicu dostupni su putem linka: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHsqnQzTNf8t7Cc&id=D5C211FD77A71C8...