Sklopljeni ugovori o provedbi projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama

U ponedjeljak 10. lipnja 2019. u Općini Krapinske Toplice sklopljeni su ugovori o provedbi projekta Održivo gospodarimo otpadom u Pregradi i Krapinskim Toplicama za sve četiri  grupe usluga: dizajn i tisak edukativnih materijala, izradu web stranice i aplikacije za pametne telefone, usluge elektroničkih medija i usluge produkcije predstave. Ukupna vrijednost iznosi 273.094, 25 kuna.

Podsjetimo, riječ je o projektu sufinanciranom EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 za provedbu izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 569.302,66 HRK, dok postotak vlastitog sufinanciranja iznosi 15 posto.

Cilj projekta je informirati stanovnike Općine Krapinske Toplice i Grada Pregrade o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz pet obveznih i sedam preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti, kao što su brošure, letci i plakati o odgovornom postupanju s otpadom, sprečavanju nastanka otpada, odvojenom sakupljanju otpada te ponovnoj upotrebi i kompostiranju, specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom i radijske reklame, nadogradnja postojećih web stranica sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom, letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom, edukativne slikovnice za djecu, kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom, aplikacija o održivom gospodarenju otpadom za pametne telefone,  plaćeni oglasi u elektroničkim medijima i izobrazno-informativni radionice i materijali za djecu o održivom gospodarenju otpadom.

Stečeno znanje građani će moći primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održivog razvoja svojih lokalnih sredina.