Sudbeni dani Prekršajnog suda u Zlataru u gradu Pregradi

U srpnju 2015. godine, stupanjem na snagu novog Zakona u sudovima ( NN 28/13, 33/15, 82/15 ) započela je racionalizacija mreže Prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj. S obzirom na tradiciju postojanja sudskog tijela u gradu Pregradi od 1880.g. , Grad Pregrada se uz podržavanje racionalizacije mreže sudova, ali prvenstveno uvažavajući potrebe i mogućnost građana Grada Pregrade, obratio Ministarstvu Pravosuđa, sa zahtjevom da se u gradu Pregradi nastave održavati sudbeni dani Prekršajnog suda u Zlataru. 

Održavanjem sudbenih dana  Prekršajnog suda u Zlataru, u gradu Pregradi, nastoji se osigurati dostupnost Prekršajnog suda građanima, a njegova važnost odražava se i na daljnji razvoj i izgradnju grada Pregrade, širenje poslovne zone i razvoja gospodarstva na ovom području.
Ministarstvo pravosuđa prepoznalo je kako povijesno tako i razvojno i financijsko značenje  održavanja sudbenih dana Prekršajnog suda u  Zlataru, u gradu Pregradi, te u skladu sa time donijelo Odluku ( Klasa: 710-01/15-01/333, Urbroj:514-03-02-01-02-15-17) da će Prekršajni sud u Zlataru od studenoga  održavati sudbene dane u gradu Pregradi.  

Sudbeni dani održavati će se jedan dan u tjednu prema rasporedu kojeg odredi predsjednik Prekršajnog suda u Zlataru.