ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade za javnu raspravu i objavi javne rasprave

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD PREGRADA

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 350-01/17-01/05

URBROJ: 2214/01-02-19-23

Pregrada, 15. srpnja 2019.             

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 06/13, 17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Pregrade, dana 15. srpnja. 2019. godine, donosi sljedeći  

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade za javnu raspravu i objavi javne rasprave

1.  Na temelju Nacrta prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade utvrđuje se Prijedlog I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade (dalje u tekstu - Prijedlog Plana) za javnu raspravu i upućuje se na javnu raspravu.

2.  Prijedlog Plana za javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

3.  Oglas o javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Grada i Ministarstva te na oglasnoj ploči.

4. Javna rasprava započinje 24. srpnja, a završava 2. kolovoza 2019. godine.

5. Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u Prijedlog Plana za vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr

6. Javno izlaganje održat će se dana 26. srpnja 2019. godine (petak) u 16,00 sati u prostorijama Grada Pregrade na adresi Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada.

7.  Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana.

8. Posebna obavijest o javnoj raspravi sa traženjem dostave mišljenja, dostaviti će se javnopravnim tijelima temeljem članka 97. i članka 101. Zakona o prostornom uređenju.

9. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostavljati zaključno do 2. kolovoza 2019. godine u prostorije Grada Pregrade upisom u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Grada Pregrade (Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada), te u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

10. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

11. Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), zadužuje se Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade.

12. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                 GRADONAČELNIK

                                                                                                 Marko Vešligaj, dipl. oec.

 

 

 

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Zaključak.pdf547.73 KB