Završila modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade u 2017. godini

Mjesec rujan i listopad obilježili su intenzivni radovi na uređenju komunalne infrastrukture na području grada, a rezultat je završetak radova u sklopu projekta Sanacije nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade u 2017. godini.

Navedeni projekt započet je već u lipnju 2017. godine, pripremom a zatim i provedbom otvorenog postupka javne nabave. Na temelju rezultata provedenog postupka  donesena je odluka o odabiru ponuditelja, Colas Hrvatska d.d. iz Varaždina, sa kojim je i  sklopljen Ugovor o javnoj nabavi radova. Navedeni izvođač radova izveo je radove na sanaciji ukupno 16 nerazvrstanih cesta na području grada odnosno Mjesnih odbora Gorjakovo, Plemenšćina, Pregrada, Bušin, Benkovo, Kostel, Cigrovec, Stipernica i Vinagora. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 885.995,28 kuna, a u navedenom iznosu građani/ke su svojim sredstvima sudjelovali u iznosu od 30%, dok se ostalih 70% sredstava financiralo iz Proračuna Grada Pregrade. Temeljem navedenog projekta asfaltirano je 2,33 kilometara nerazvrstanih cesta.

Uz navedeni projekt Sanacije nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade u 2017. godine, u kolovozu ove godine asfaltirana je i vrlo važna dionica, nerazvrstana cesta S19 (Ž2151- PAVLOVEC- VITKOVICA-S20), dužine 750 metara čiju cjelokupnu sanaciju je financirao Grad Pregrada sredstvima predviđenim u Proračunu za 2017. godinu.

Asfaltirane su i dionice na području Plemenšćine, PL 13.7 Krkleci u cijelosti 130 m, te  dionice na Vinagori, V – 10.2 odvojak Čurković  - uspon prema kući u duljini 36 m i  V - 10.1 odvojak I - Bosnari – Boršić  u duljini 220 m.

U 2017. godini ukupno je asfaltirano novih 3,466 km nerazvrstanih cesta na području svih pregradskih Mjesnih odbora. Ulaganja u cestovnu infrastrukturu Grad će nastaviti slijedeće godine, sa ciljem modernizacije nerazvrstanih cesta na području grada i revitalizacije ruralnih područja.