Završila najveća investicija Grada u 2016. godini

Završili su radovi u sklopu najveće investicije Grada Pregrade u 2016. godini, asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Temeljem navedene investicije Grada asfaltirano je ukupno oko 7,5 kilometara nerazvrstanih cesta. Za projekt asfaltiranja Grad se dugoročno zadužio putem kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od dva i pol milijuna kuna na šest godina, a dio troškova asfaltiranja sufinancirali su građani u visini od trideset posto cijene radova.

Potrebno je napomenuti da je ovo najveće ulaganje u nerazvrstane ceste na području grada od kada Grad Pregrada uživa navedeni status. Grad Pregrada će nastaviti sa projektom asfaltiranjem nerazvrstanih cesta i u godinama koje slijede kako bismo povećali kvalitetu života naših građana i građanki te poboljšali prometnu povezanost naših krajeva  otežanu i zbog specifičnog terena te velike površine od 256,69 km koju obuhvaćaju nerazvrstane ceste.