Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade ( „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br 32/14. ) omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima/kama i predstavnicima/cama zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana/ki u javnom životu. 

Zaključkom Gradonačelnika o imenovanju osobe zadužene za savjetovanje s javnošću kao koordinator za savjetovanje s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Gradu Pregradi imenovana je pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti. Ksenija Ogrizek, dipl.iur. 

Kontakt podaci osobe zadužene za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Telefon; 049/ 376- 052

Fax.; 049/ 376- 132

E- mail; ksenija.ogrizek@pregrada.hr

Prilog