Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade ( „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br 32/14. ) omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima/kama i predstavnicima/cama zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana/ki u javnom životu. 

ZATVORENI POSTUPCI SAVJETOVANJA:

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o grbu i zastavi Grada Pregrade:

https://www.pregrada.hr/novosti/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javno%C5%A1%C4%87u-u-postupku-dono%C5%A1enja-odluke-o-grbu-i

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade 2017.-2020.:

https://www.pregrada.hr/novosti/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javno%C5%A1%C4%87u-u-postupku-dono%C5%A1enja-strategije 

Proračun 2017. godine:

https://www.pregrada.hr/novosti/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javno%C5%A1%C4%87u-u-postupku-dono%C5%A1enja-prora%C4%8Duna-grada

Odluka o taksi prijevozu na području grada Pregrade:

https://www.pregrada.hr/novosti/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javno%C5%A1%C4%87u-u-postupku-dono%C5%A1enja-odluke-o-autotaksi-prijevozu

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade:

https://www.pregrada.hr/novosti/pravilnik-o-financiranju-programa-i-projekata-od-interesa-za-op%C4%87e-dobro-koje-provode-udruge

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti:

https://www.pregrada.hr/novosti/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javno%C5%A1%C4%87u-u-postupku-dono%C5%A1enja-odluke-o-ugostiteljskoj

Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade:

https://www.pregrada.hr/novosti/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javno%C5%A1%C4%87u-u-postupku-dono%C5%A1enja-odluke-o-gradskim-porezima

Gradski program za mlade:

https://www.pregrada.hr/novosti/gradski-program-za-mlade

 

Zaključkom Gradonačelnika o imenovanju osobe zadužene za savjetovanje s javnošću kao koordinator za savjetovanje s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Gradu Pregradi imenovana je pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti. Ksenija Ogrizek, dipl.iur. 

Kontakt podaci osobe zadužene za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Telefon; 049/ 376- 052

Fax.; 049/ 376- 132

E- mail; ksenija.ogrizek@pregrada.hr

Prilog