natječaj za prodaju nekretnine

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),  čl.3. i 11. Odluke  o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br.  23/16 ) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade (Klasa; 940-01/18-01/75, Urbroj; 2214/01-01-18-02) od 02.10.2018.g., Gradsko vijeće Grada Pregrade objavljuje

N A T J E Č A J

Više