JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Pregradu u 2024. godini

Objavljeno Čet, 11/01/2024 - 14:25
pregrada

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22) i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/13, 17/13, 7/18, 16/18-pročićeni tekst, 5/20, 8/21, 38/22 i 40/23), gradonačelnik Grada Pregrade raspisuje

 

JAVNI POZIV
za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija
od interesa za Grad Pregradu u 2024. godini

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

(1) Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

(2) Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

(3) Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Grad Pregradu koje se odnose na događaje od političkog, gospodarskog ili društvenog značaja, a prenose se zasebno kao tematske cjeline ili pojedinačno.

(4) Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

(5) Grad Pregrada je za potrebe financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini osigurao u proračunu iznos od 4.000,00 eura.

(6) Svrha i cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane Pregrade, koji obuhvaćaju sljedeće teme:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje i obaviještenost vezano uz teme i događaje s područja grada Pregrade
 • promicanje poduzetništva, zapošljavanja i zadržavanja građana na području grada Pregrade
 • obrada tema o kulturnim projektima, priredbama, programima i manifestacijama na području grada Pregrade
 • obrađivanje i promicanje tema namijenjenih djeci i mladima
 • obrađivanje tema u svezi sa zaštitom prirode, okoliša, ljudskog zdravlja i životinja
 • poticanje multikulturalnosti, kulturne raznolikosti, međusobnog uvažavanja, rodne ravnopravnosti i solidarnosti
 • promicanje odgoja i obrazovanja, znanosti i sporta
 • promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama
 • promicanje ravnopravnosti spolova.
 1. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

KRITERIJ

BROJ BODOVA

1.

Kvaliteta, kreativnost, inovativnost i autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja

0 - 10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području Grada Pregrade, usmjerenost na potrebe i interese građana Grada Pregrade i uključenost građana u predložene programske sadržaje

0 - 10

3.

Kvantiteta objava i medijske platforme objava (praćenje sadržaja u televizijskom programu, na mrežnim stranicama te na društvenim mrežama prijavitelja na Javni poziv)

0 - 10

4.

Doseg objava pojedinog medija (istraživanje gledanosti/slušanosti/pregledi sadržaja na internetu)

0 - 10

Ukupno

0 - 40

III. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, koji obavljaju djelatnost elektroničkih medija:

 1. televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija D4
 2. radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije Krapinsko-zagorske županije
 3. elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, čije je sjedište na području Republike Hrvatske i koje većinskim sadržajem pokrivaju teme s područja Krapinsko-zagorske županije.
 1. SADRŽAJ PRIJAVE
 • Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

 1. Obrazac 1 – Podaci o podnositelju prijave na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
 2. Obrazac 2 – Podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
 3. Ovjereni izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 4. Istraživanje o gledanosti/slušanosti
 5. Priložen dokaz (s naznakom datuma i vremena objave) da je prijavitelj objavio najmanje 5 različitih članaka/tema vezanih uz Grad Pregradu u razdoblju od 30 dana prije dana objave ovog javnog poziva
 6. Priložen dokaz da su ostvareni uvjeti za prijavu na javni poziv

(2) Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr.

(3) Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

 1. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj - Prijava na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini“.

 

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

(1) Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Pregrade.

(2) Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva neće se razmatrati.

(3) Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava na Javni poziv otvorit će i pregledati pristigle prijave, izraditi rang listu pristiglih prijava te dostaviti gradonačelniku prijedlog za odabir korisnika financijskih potpora s iznosima potpora.

(4) Zaključak o dodjeli financijskih sredstava donosi gradonačelnik.

(5) Broj i iznos potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Pregrade u stavci Usluge promidžbe i informiranja Elektronički mediji. Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim financijskim sredstvima odabrani programski sadržaji financirat će se s maksimalno 1.600,00 EUR godišnje.

VII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

(1) Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Grada Pregrade u roku od 8 (osam) dana od donošenja Zaključka o dodjeli financijskih sredstava.

(2) Zaprimljeni prijedlozi programskih sadržaja s pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

(3) Prijavitelji imaju pravo na prigovor na Zaključak o dodjeli financijskih sredstava.

(4) Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od objave Zaključka o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Pregrade. Prigovor ne odgađa izvršenje Zaključka i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu. Prigovor se podnosi preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada ili se predaje neposredno u zatvorenoj omotnici u pisarnici Grada Pregrade, 1. kat, soba br. 15.

(5) O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Pregrade.

(6) Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će s Gradom Pregradom Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Grada Pregrade (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja, način provođenja izvješćivanja o proizvodnji i objavi programskih sadržaja).

VIII. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

(1) Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz ovaj Javni poziv, kao i Zaključak o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljene na mrežnoj stranici Grada Pregrade www.pregrada.hr.

(2) Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail davorin.labus@pregrada.hr .

 

 

KLASA: 008-02/24-01/01

URBROJ: 2140-5-02-24-2

Pregrada, 11. siječnja 2024.

 

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v.r.

Javni natječaji

Brzi pristup