Pravo na jednokratnu naknadu

Pravo na jednokratnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Jednokratna naknada može se isplatiti i u naravi ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.

Jednokratna naknada može se ostvariti najviše jednom u proračunskoj godini, a najviše do sveukupnog iznosa od 2.500,00 kuna (331,81 EUR).

U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, jednom godišnje može se odobriti jednokratna naknada u iznosu do 10.000,00 kuna (1.327,23 EUR).

 Pristigle zahtjeve za ostvarenje prava na jednokratnu naknadu razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo najmanje jednom u tri mjeseca, osim kada je riječ o hitnim slučajevima.

U izuzetno složenoj situaciji Povjerenstvo, na prijedlog Upravnog odjela, rješava po zahtjevu hitno.

Pri rješavanju zahtjeva Povjerenstvo može, ukoliko je to nužno za ocjenu osnovanosti zahtjeva, putem Upravnog odjela, tražiti dodatne podatke nadležnog Centra, Zavoda za zapošljavanje i drugih nadležnih institucija.

Nakon razmatranja zahtjeva, Povjerenstvo podnosi prijedlog Upravnom odjelu o osnovanosti zahtjeva i prijedlogu visine jednokratne naknade.

O ostvarenju prava na jednokratnu naknadu Upravni odjel donosi rješenje.

Na zahtjev Upravnog odjela korisnik je dužan dokazati namjensko korištenje odobrenih sredstava.

Jednokratna naknada ostvaruje se temeljem zahtjeva korisnika, uz obveznu dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarenje prava na jednokratnu naknadu.

Osnovni uvjeti za ostvarenje prava na jednokratnu naknadu su sljedeći:

  • podnositelj zahtjeva je hrvatski državljanin s prebivalištem na području grada Pregrade
  • stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Pregrade
  • s time da podnositelj zahtjeva mora u trenutku podnošenja zahtjeva imati barem 6 mjeseci prijavljeno prebivalište ili stalno boravište na području grada Pregrade,
  • da mjesečni prihod, u protekla 3 mjeseca koja prethode podnošenju zahtjeva, za samca odnosno po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1.000,00 kuna (132,72 EUR),
  • da je podnositelj zahtjeva dostavio svu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje prethodno navedenih uvjeta.

Svi prethodno navedeni uvjeti za ostvarenje prava na jednokratnu naknadu moraju biti ispunjeni kumulativno.

Prednost pri odobravanju jednokratne naknade imaju podnositelji zahtjeva koji zadovoljavaju sve navedene uvjete, a nisu korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu.

Jednokratna naknada ne može se ostvariti po osnovi dugovanja za režijske troškove, troškove podmirenja kredita i drugi troškova koji su stvoreni svjesno, samovoljno od strane podnositelja zahtjeva, te za troškove proizašle iz prekršajne ili kaznene odgovornosti podnositelja zahtjeva ili člana njegova kućanstva.

Zahtjev možete preuzeti na linku Obrasci za građane.

Brzi pristup