Statut

Ovim Statutom uređuje se status i ustrojstvo Grada Pregrade i to:

 • status, područje i granice Grada,
 • obilježja, pečati, Dan Grada i javna priznanja,
 • suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • samoupravni djelokrug,
 • oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju,
 • tijela Grada; ustrojstvo, ovlasti i način rada,
 • upravna tijela Grada; ustrojstvo, organizacija i način rada,
 • imovina i financiranje Grada,
 • ustrojstvo i rad javnih službi,
 • mjesna samouprava, oblici konzultiranja građana,
 • provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga,
 • akti Grada, donošenje i izvršenje,
 • javnost rada,
 • sprječavanje sukoba interesa i
 • druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, broj 38/22)

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, broj 8/21)

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, broj 5/20)

Statut Grada Pregrade - pročišćeni tekst (Službeni glasnik KZŽ, broj 16/18)

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, broj 7/18)

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, broj 17/13)

Statut Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, broj 6/13)

Prilog Size
Statut Grada Pregrade 776.66 KB

Brzi pristup