Dodjela financijskih sredstava projektima udruga za 2016. godinu

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade, raspisan je 01.02.2016. godine Natječaj za dodjelu financijskih sredstava projektima udruga sa područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu i Natječaj projektima udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu. Udruge sa područja Pregrade mogle su prijaviti svoje projekte zaključno do 02.03.2016. godine. Povjerenstvo nadležnog upravnog odjela Grada Pregrade izvršilo je procjenu  projekata te donijelo Odluke o visini financijskih sredstava sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje. Financijska sredstva dodijeljena su 5 udruga sa područja kulture i tehničke kulture, u ukupnom iznosu od 64.600 kuna, a 9 ostalih udruga sa područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna ostvarilo je ukupno 21.900 kuna.
Sredstva je odobrio  gradonačelnik Marko Vešligaj, te je dana 11. svibnja 2016. godine.  u Gradskoj vijećnici održano potpisivanje ugovora između Grada Pregrade i udruga o dodijeli financijskih sredstava projektima udruga.