Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade

Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade osnovano je 16. rujna 2014. godine kao jedna od osmišljenih aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u rad lokalne zajednice (metodama koje odgovaraju djeci), a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave.

DGV je osnovano kao institucionalan okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pregrade, u čemu sudjeluju i Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada i područne škole te Osnovna škola Đure Prejca Desinić, za učenike koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade, odnosno Vinagore. Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u Pregradi, J. K. Tuškana 2. U takvom tijelu djeca vijećnici imaju mogućnost participirati s odraslima u onim pitanjima i odlukama koja su djeci važna, kao što su slobodno vrijeme, kvaliteta obrazovanja i školski život, prostor za igru i rekreaciju, siguran i zdrav grad te mnogima drugima.

Voditeljica Dječjeg gradskog vijeća je Jasna Vnuk. 

 

Dječje gradsko vijeće, saziv 2021.-2023.

DJEČJI GR ADONAČELNICI

2021.-2023. - Ela Čuček (zamjenik Noel Zdolc)

2018. – 2020. – Lucija Horvat (zamjenica Ana Šantek)

2016. – 2018. – Marta Hercigonja (zamjenica Lara Jazbec)

2014. – 2016. – Leo Filipčić (zamjenik Ilija Petrač)

 

PREDSJEDNICA DGV U 4. SAZIVU

Ana Šantek

PREDSJEDNICA DGV U 2. I 3. SAZIVU

Ela Leskovar

Brzi pristup