Djelokrug rada Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Pregrade.

Gradsko vijeće ima 13 članova, odnosno vijećnika. Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Mandat članova Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja vijećnika.

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripremanja i predlaganja odluka iz svog djelokruga, odnosno radi obavljanja drugih poslova koji im se povjeravaju.

Vijećnik Gradskog vijeća prije nego počne obnašati dužnost vijećnika priseže i potpisuje prisegu.

Gradsko vijeće:

 • donosi Statut Grada,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • donosi proračun i projekciju, te odluku o izvršavanju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Novog Marofa u slučajevima propisanim zakonom, odnosno u slučajevima kada vrijednost tih pokretnina i nekretnina prelazi iznos do kojeg je o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina ovlašten odlučiti gradonačelnik,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
 • osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 • daje prethodne suglasnosti i suglasnosti na statute ustanova kojima je Grad osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • raspisuje referendum u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom i ovim Statutom stavljeni u djelokrug.

Gradsko vijeće bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća, osniva radna tijela te bira i razrješuje članove radnih tijela Gradskog vijeća i bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom.

Gradsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za osobite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od važnosti za grad.

Brzi pristup