Gradski program za mlade 2015-2020

Objavljeno Pet, 02/04/2021 - 11:30
Datum

Svjestan činjenice da jedinice lokalne samouprave moraju kreirati adekvatnu strategiju za mlade, u kojoj će kroz participativnu metodu sudjelovati i sami mladi, s ciljem isticanja i poticanja razvoja njihova potencijala za samostalno rješavanje problema i prepreka, i aktivno uključivanje u rad lokalne zajednice, Grad Pregrada je prošle godine (u rujnu) inicirao projekt Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade, kojemu je glavni cilj bio upravo izrada Gradskog programa za mlade (GPM). U partnerstvu s Kulturno umjetničkim društvom Pregrada i Klubom mladih tehničara Krapinsko-zagorske županije Grad je projekt pripremio i prijavio na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih, koje je prepoznalo vrijednost inicijative i projektu odobrilo sredstva u visini 69.250,00 kuna. Primjenjujući participativni model sudjelovanja i odlučivanja, formirana je i kroz edukativne radionice trenirana Radna skupina od deset predstavnika udruga mladih, Savjeta mladih i gradske uprave koja je započela rad na izradi GPM.

Radna skupina je na temelju rezultata ankete provedene među mladima definirala pet glavnih tematskih ciljeva – područja unutar kojih bi se GPM trebao razvijati, kako bi se mladima na području Pregrade omogućilo aktivnije uključenje u rad lokalne zajednice.

Temeljni naglasak programa je na izvaninstitucionalnom obrazovanju mladih posebice po pitanju problema koji muče mlade – ovisnosti, nasilje, socijalne vještine; kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena s naglaskom na kulturne i sportske aktivnosti te smanjenje centralizacije aktivnosti u Gradu i rješavanju nepovoljnog položaja mladih u širem ruralnom području koji imaju manje mogućnosti za sudjelovanje i u onim postojećim događanjima.

Glavne odrednice GPM-a grada Pregrade u djelovanju i poticanju mladih Grada Pregrade su:

Podupirati i promicati neformalno, izvaninstitucionalno i cjeloživotno obrazovanje mladih.

Informiranost  je preduvjet za obrazovanje i usavršavanje mladih, a neformalno obrazovanje odlikuje prilagođenost potrebama i interesima korisnika u svrhu usvajanja niza životnih vještina, specifičnih znanja, te upoznavanja s vrednotama i ciljevima demokratskog i civilnog društva. Podržavanje ICT obrazovanja i učenja stranih jezika olakšavaju ulazak u svijet informacija i prilagodbu suvremenim komunikacijskim izazovima, a daljnje financijsko poticanje i pomaganje mladih mora biti u funkciji razvoja obrazovanja i izvrsnosti.

Unaprijediti perspektive za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih na području grada i županije

S aspekta zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, mladima je, osim općih, potrebno pružiti priliku da svladaju i usvoje i specifična znanja nužna za ekonomsko osamostaljivanje i zapošljavanje. Kritični problem mladih upravo je prijelaz iz obrazovnog u poslovni svijet, a osposobljavanje i obrazovanje mladih u poduzetništvu kroz redovito i neformalno obrazovanje može taj problem ublažiti. Temeljni problem prilikom uključivanja mladih u svijet rada je iskustvo, kojeg oni nemaju po izlasku iz obrazovnog sustava, pa je potrebno razviti i ojačati praksu volontiranja kao polaznog stjecanja iskustva za rad.

Stvoriti infrastrukturne i institucionalne uvjete za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te kulturnih aktivnosti mladih

Kroz rezultate ankete snažno je istaknut problem nedostatka sadržaja i inicijativa za mlade i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kao i nedostatak prostora i institucionalnog okvira unutar kojeg bi se ti sadržaji kreirali i provodili. Kao rješenje ovakve situacije predloženo je i prihvaćeno osnivanje Kulturnog centra koji će najmanje 50% svog programa posvetiti interesima mladih. Kulturni centar mora biti otvoren za organiziranje različitih oblika aktivnosti: kino i kazališne predstave, manji koncerti, radionice i slično. Osnivanjem zajedničkog okupljališta mladih, kakvo je nekad postojalo u gradu, mladi će zasigurno preuzeti inicijativu u samoorganizaciji vlastitog vremena i aktivnosti koje ih zanimaju.

Poticati aktivno sudjelovanje mladih u društvenom i političkom životu grada

Aktivnosti mladih prvenstveno zavise od motiviranosti i dostupnosti sredstava, ali i informiranosti o sadržajima i društvenim i političkim zbivanjima na području na kojem žive. S obzirom na, u anketi pokazanu polarizaciju urbano – ruralno, koja je dijelom uvjetovana i „razvedenošću“ gradskog područja, ali i generalno nezadovoljstvo stupnjem informiranja i uključivanja mladih u gradska zbivanja, potrebno je pokrenuti organiziranu kampanju za informiranje, poticanje rada, aktivnosti i volonterizma mladih, sa institucionaliziranim priznavanjem tog rada i kapacitiranjem Savjeta mladih za provođenje ovih aktivnosti.

Promovirati i podupirati zdrave stilove života mladih

Važan dio slobodnog vremena mladih zauzimaju sportske i rekreativne aktivnosti, koje je potrebno razvijati i dodatno obogaćivati edukacijom o zdravim stilovima života, zdravstvenom odgoju, seksualnom i reproduktivnom zdravlju,  prevenciji zloupotrebe opojnih sredstava i podizanjem ekološke osviještenosti mladih. Kroz kvalitetne sadržaje i međusobnu interakciju, mlade se socijalizira i potiče na djelovanje i organiziranje aktivnosti od vlastitog interesa.

Kao društvena skupina mladi su bitni prvenstveno kao generatori budućeg rasta i razvoja u gospodarskom i društvenom smislu, sa snažnim kreativnim, inovativnim i produktivnim potencijalima koje treba njegovati i razvijati.

Provedba ovoga programa kao temelja i okvira gradske politike za mlade, temelji se na načelima podrške mladima u ispunjenju potencijala i aktivnom sudjelovanju u životu lokalne zajednice, partnerstva sa udrugama mladih i mladima i drugim društvenim dionicima, participativnim pristupom koji obvezuje nositelje aktivnosti da u program uključe sve zainteresirane pojedince i organizacije mladih, ali i transparentnosti i odgovornosti nositelja gradske politike u ispunjavanju ciljeva ove strateške vizije unapređenja položaja i kvalitete života mladih u Gradu Pregradi.

Gradsko vijeće Grada Pregrade je na svojoj 14. sjednici, održanoj 26. svibnja 2015. godine donijelo Odluku o donošenju Gradskog programa mladih grada Pregrade.

 

Prilozi
Prilog Size
Program za mlade-web_1.pdf 1007.91 KB
Novosti

Brzi pristup