Djelokrug rada gradskog vijeća

Gradsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga:

 • donosi Statut Grada Pregrade
 • donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Pregrade
 • donosi proračun i godišnji obračun proračuna Grada Pregrade
 • donosi odluke o gradskim porezima i naknadama, taksama i drugim prihodima od interesa za Grad Pregradu
 • utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Grad Pregradu
 • donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja u Gradu Pregradi
 • donosi odluke o zaduživanju i davanju jamstava Grada Pregrade
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • donosi odluke o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, odnosno lokalne i područne (regionalne) samouprave, o pristupanju nacionalnom udruženju i međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država u skladu sa zakonom
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća
 • osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug stručne službe i gradskih upravnih odjela
 • uređuje mjesnu samoupravu u skladu s ovim Statutom
 • osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Pregradu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima
 • odlučuje o prestanku ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u skladu sa zakonom
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Pregrade i raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, a stjecanje i otuđivanje planirano je u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava, u skladu sa zakonom i ovim Statutom
 • dodjeljuje koncesije u slučajevima određenim zakonom
 • dodjeljuje javna priznanja Grada Pregrade, ako Statutom nije drukčije određeno
 • raspisuje lokalni referendum za područje Grada Pregrade
 • razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga Grada Pregrade
 • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, zakonom i drugim propisom.

 

Donošenje odluka

Gradsko vijeće donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici prisutna većina vijećnika. Statut Grada Pregrade, Poslovnik o radu Gradskog vijeća, proračun i godišnji obračun, odluku o raspisivanju referenduma, odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, odluku o razrješenju, odnosno izglasavanju nepovjerenja navedenim osobama Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.

Poslovnikom o radu Gradskog vijeća podrobnije je uređen način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednicama Gradskog vijeća.

Brzi pristup