Gradsko vijeće Grada Pregrade

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće:
1. Donosi Statut Grada
2. Donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada
3. Bira i razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike, te članove gradskog poglavarstva
4. Osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom
5. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada
6. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad
7. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Pregrade ima 13 članova/ica, odnosno vijećnika/ca.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Brzi pristup