Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću

Sukladno odredbama članka 10. st.3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe  i referenduma Gradsko vijeće Grada Pregrade donosi Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pregrade.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

Brzi pristup